Závodní řád psích spřežení

 

 

 

Závodní řád Pro závody psích spřežení na území České republiky

 

Finální verze 30.09.2011

 

Tento Závodní řád je zpracován v souladu s Řádem ochrany zvířat při závodech psích spřežení, schváleným dne 7.9.2006 Ústřední komisí pro ochranu zvířat,který stanovuje podmínky a pravidla pro zacházení se psy při závodech psích spřežení.

Účelem Závodního řádu je stanovit závodní pravidla pro závody psích spřežení, které zaštiťuje Svaz sportu psích spřežení (SSPS).

Pravidla pro organizaci soutěží a účast závodníků na nich stanovuje Soutěžní řád pro závody psích spřežení na území České republiky.

 

Závodní řád musí být dodržován všemi organizátory, soutěžícími a majiteli psů

 

Obsah:

 

  Oddíl První.                VŠEOBECNÁ PRAVIDLA

 

1.              PODMÍNKY ÚČASTI

1.1.           Způsobilost

1.2.           Jezdci/závodníci

1.3.           Psi

1.4.           Nemoci

1.5.           Identifikace 

1.6.           Lékařské ošetření psů a podávané léky.

1.7.           Doping a dopingová kontrola.

1.8.           Vybavení / Výstroj

1.9.           Jiné předměty a vybavení

1.10.         Diskvalifikace příliš pomalých spřežení

 

 

2.                Pravidla na STARTU a v CÍLI

 

2.1.           Losování

2.2.           Startovní pořadí

2.3.           Rovnost časů.

2.4.           Hromadný a stíhací start

2.5.           Startovní místo a čas

2.6.           Pomoc ve startovní zóně.

2.7.           Cíl

3.              Pravidla na TRATI

3.1.           Projetí trati

3.2.           Značení trati

3.3.           Chování na trati

3.4.           Pomoc na trati

3.5.           Uprchlé spřežení nebo psi

3.6.           Přednost

3.7.           Předjíždění

3.8.           Předjíždění při hromadném a stíhacím závodě.

4.              CHOVÁNÍ na závodě.

4.1.           Odpovědnost a sportovní duch.

4.2.           Trestání psů.

5.              PORUŠENÍ PRAVIDEL

5.1.           Hlášení členem oficiální hlídky.

5.2.           Hlášení účastníkem závodu (závodníkem)

5.3.           Protesty a slyšení

5.4.           Disciplinární řízení

 

 

 

Oddíl Druhý.             Zvláštní pravidla PRO SPŘEŽENÍ NOME style – sprintové + distanční (midové) závody 

 

6.              PODMÍNKY ÚČASTI

6.1.           Třídy   

6.2.           Velikost spřežení

6.3.           Doplňující a volitelná pravidla pro etapové závody.

7.              VÝSTROJ

7.1.           Postroje a šňůry.

7.2.           Saně   

8.              Pravidla na TRATI

 

 

 

Oddíl Třetí.                 Zvláštní pravidla pro NORDIC STYLE.

 

9.              PODMÍNKY ÚČASTI

10.            SKIJORING 

10.1.         Třídy 

10.2.         Výstroj

11.            PULKA   

11.1.         Třídy   

11.2.         Výstroj

12.            Kombinovaný závod.

13.            Štafeta   

14.            Společná STARTOVNÍ PRAVIDLA pro NORDIC style.

14.1.         Individuální starty.

14.2.         Hromadný start

15.            Společná PRAVIDLA NA TRATI pro NORDIC Style.

16.            Společná PRAVIDLA V CÍLI pro NORDIC Style.

 

 

 

Oddíl Čtvrtý.             Zvláštní pravidla pro ZÁVODY NA SUCHU.

 

17.            PODMÍNKY ÚČASTI

17.1.         Třídy   

18.            Společná pravidla pro všechny třídy na suchu.

19.            CANICROSS.

19.1.         Výstroj

20.            BIKEJORING.

20.1.         Výstroj

21.            SCOOTER   

21.1.         Výstroj

22.            Společná PRAVIDLA NA STARTU a na TRATI pro CANICROSS, BIKEJORING a SCOOTER. ......

22.1.         Pravidla na startu.

22.2.         Pravidla na trati

23.            SPŘEŽENÍ na suchu.

23.1.         Výstroj

23.2.         Pravidla na startu, na trati a v cíli

24.            Štafeta   

25.            Způsobilost trati

 

 

 

Oddíl Pátý.                 Zvláštní pravidla pro závody typu LONG.

 

26.            ZPŮSOBILOST.

27.            TŘÍDY   

28.            ETAPY A BIVAK.

29.            KONTROLNÍ A ZÁSOBOVACÍ BODY.

30.            VÝSTROJ

30.1.         Výzbroj k přežití a povinná zátěž

31.            PRAVIDLA NA TRATI

31.1.         Pravidla pro značení tratí

31.2.         Měření času.

31.3.         Chování na trati

32.            DODATEČNÁ A VOLITELNÁ PRAVIDLA.

 

 


Základní ustanovení

 

Názvosloví :

 

Pořadatel = organizace, odpovědná za pořádání závodu.

Jezdec, závodník = osoba, která vede spřežení psů přihlášené k závodu.

Pomocník = osoba, která pomáhá jezdci.

Závod =soutěž v určité dané třídě. Může se skládat z více kol nebo etap.

Kolo závodu = jedno překonání tratě. Start druhého, popřípadě dalšího kola je většinou ze stejného místa a probíhá po stejné trati.

Etapa = jedno překonání části tratě. Cíl se nachází většinou jinde než start. Start etapy následující je většinou z cíle etapy předchozí.

Území závodu = vyhrazená parkoviště, prostory pro diváky, místo stake-outu, prostor startu a cíle, místa vyhrazená pro kontroly a závodní trať.

Místo stake-outu = prostor v blízkosti startovní zóny vyhrazený pro přípravu před startem.

Vedení závodu = komise s absolutním právem rozhodování při dané akci. Je složena ze tří funkcionářů závodu. Ředitele závodu, hlavního rozhodčího a technického delegáta.

Ředitel závodu = osoba odpovědná za organizaci a průběh závodu.

Hlavní rozhodčí = osoba odpovědná za přesné vyhodnocení výsledků závodu. Kontroluje průjezdní kontroly, správný postup na startu a v cíli.

Technický delegát = osoba jmenovaná sportovně technickou komisí (STK). Provádí nezávislý dohled nad průběhem závodu.

Nebezpečná situace = všechny situace, které bezprostředně ohrožují soukromý majetek nebo všeobecné bezpečí/zdraví psů a/nebo lidí

Věk - za věk závodníka se po celou sezonu považuje ten, který dovrší 31.prosince, který následuje po skončení závodní sezony.

- za věk psa je považován věk, kterého dosáhne den před začátkem závodu, kterého se účastní.

 

 

PRAVIDLA ZÁVODU

 

Oddíl První.   VŠEOBECNÁ PRAVIDLA

 

Platí pro všechny styly a třídy. V případě rozporu mezi všeobecnými a zvláštními pravidly platí zvláštní pravidla.

 

 

    1.  PODMÍNKY ÚČASTI

 

    1.1  Způsobilost

a)  Přihláška závodníka k závodu musí být podána před startem závodu do uzávěrky, kterou určí pořadatel.

b)  Pořadatel může při udání důvodu přihlášku závodníkovi odmítnout.

c)  Přihlášením uznává závodník podmínky vypsané pro závod.

d)  Přihláška pro závodníka mladšího 18 let musí být také podepsána rodičem nebo opatrovníkem. Tímto podpisem deklarují, že dle jejich názoru je neplnoletý účastník schopen účastnit se závodu a bezpečně absolvovat trať ve vhodné třídě. Podpisem se zříkají nároku na případné odškodnění od organizátora, který by mohl vzniknout ve vztahu ke skutečnosti, že závodník není plnoletý.

e)  Pořadatel má práva užívat fotografie a shromažďovat informace o závodu a účastnících závodu k užití pro účely reklamy, public relations nebo další publicity související se závody.

 

    1.2  Jezdci/závodníci

a)  Spřežení musí být po celou dobu závodu vedeno jezdcem, s nímž startovalo v prvním kole.

b)  Ke změně jezdce v průběhu závodu může dojít pouze u více jak dvoudenního závodu v důsledku nemoci nebo zranění jezdce a po schválení ředitelem závodu. Náhradní jezdec musí pak vést spřežení až do konce závodu.

c)  Minimální věk pro jezdce je:

 • ve třídě do 4 psů a v individuálních třídách          = 13 let (od 13 do 18 let jen se souhlasem rodičů – viz výše)
 • v ostatních třídách    = 18 let

d)  Jezdec, který byl v jednom kole diskvalifikován, nesmí startovat ani v kolech následujících.

e)  Jezdci se musí účastnit schůzky závodníků před startem závodu. Ředitel závodu může závodníka zprostit této povinnosti, pokud se závodník zdržel z nepředvídatelných okolností. V tomto případě je závodník zodpovědný za získání instrukcí od pořadatele před startem.

f)  Jezdci jsou také povinni účastnit všech dalších schůzek jezdců, oficiálně oznamovaných organizátorem nebo ředitelem závodu.

 

    1.3  Psi

a)  Start nebude povolen spřežení nebo jednotlivému psu, který se dostaví na startovní čáru a kterému veterinář zakázal start.

b)  Spřežení nebo jednotlivý pes, který se v závodě nezúčastnil kola prvního, nesmí startovat ani v kolech dalších.

c)  Spřežení nebo jednotlivý pes, který byl v jednom kole diskvalifikován, nesmí startovat ani v kolech následujících.

d)  Způsobilost psů není rasově omezena.

e)  Psi, kteří se účastní závodu, musí být staří nejméně jeden rok, pro závody typu long minimálně 18 měsíců.

f)  Veterinář závodu může před startem závodu požadovat, aby psi podstoupili fyzické vyšetření za účelem povolení vystartovat.

g)  Březí a kojící feny mají start zakázán na všech typech závodu.

 

    1.4  Nemoci

a)  Psi, nebo výstroj, která pochází z místa (psince), kde se vyskytla nakažlivá choroba (vzteklina, psinka, hepatitida, leptospiroza nebo jiná závažná nakažlivá choroba) se nesmí závodu zúčastnit.

b)  Zjistí-li veterinární lékař u některého ze psů přítomných na území závodu závažnou nakažlivou chorobu, musí být dotyčné spřežení diskvalifikováno. Všichni psi, kteří k takovému spřežení patří, musí být z území závodu ihned odvedeni.

 

    1.5  Identifikace

a)  Při vícekolovém závodu se doporučuje každého psa před startem prvního kola označit. Přípustné je také označení po doběhnutí do cíle prvního kola. Psi vybavení čipy nemusí být značeni, stačí jejich uvedení v identifikačním formuláři (chiplistu), který závodník odevzdá před závodem.

b)  Psi vyřazení z týmu při více jak dvoukolovém závodě musí být podruhé označeni jako diskvalifikovaní z následujících kol. V případě, že je označování řešeno čipy, musí odpovědný pořadatel provést záznam do chiplistu.

 

    1.6  Lékařské ošetření psů a podávané léky.

a)  Závodník je povinen poskytnout psu v případě potřeby první pomoc a je-li to možné, vyhledat pomoc nejbližšího veterinárního lékaře. Pokud to vyžaduje zdravotní stav psa, vyřadit jej ze závodu.

b)  Při závodech není dovoleno podávat psům jakékoliv léky bez povolení veterináře závodu.

 

    1.7  Doping a dopingová kontrola

a)  Jezdec je povinen zabezpečit, aby jeho psi nebyli po dobu soutěže pod vlivem dopingu.

b)  Vedení závodu je oprávněno nechat provést dopingovou kontrolu.

c)  Je-li vyžadována dopingová kontrola, musí při ní být přítomen jezdec příslušného spřežení. Ten musí předložit soupis všech medikamentů, které svým psům nebo psovi podal v posledních 72 hodinách.

d)  Pokud jezdec provedení dopingové zkoušky u svého spřežení nebo psa odmítne, budou jezdec i spřežení diskvalifikováni.

e)  Jestliže se psa jednoho spřežení prokáže podání zakázaného léku, bude diskvalifikováno buď dotyčné spřežení nebo dotyčný pes a jezdec. S tímto rozhodnutím musí být jezdec seznámen.

 

    1.8  Vybavení / Výstroj

a)  Veškerá výstroj podléhá schválení ředitele závodu. Všichni soutěžící nesou zodpovědnost za to, že jejich výstroj splňuje požadavky stanovené těmito pravidly.

 

    1.8.1  Prohlídka

a)  Jezdec se spřežením i celkovou výzbrojí má být nejpozději 10 minut před svým plánovaným startem připraven k případné prohlídce v prostoru stake-outu, u distančních a etapových závodů alespoň 30 min před jeho plánovaným startem.

b)  Prohlídka musí skončit nejpozději 6 minut před jeho startem.

c)  Prohlídka může být uskutečněna také bezprostředně po dojetí každého kola.

d)  Prohlídka se má provádět na takovém místě, kde nebude překážet jiným spřežením ve startovním a cílovém prostoru.

 

    1.9  Jiné předměty a vybavení

a)  Každý jezdec obdrží od pořadatele startovní číslo, které musí během závodu nosit viditelně na těle, pokud ředitel závodu neurčí jinak.

b)  Náhubky, ostnaté obojky a obojky plně stahovací, biče a hole jsou zakázány.

 

    1.10  Diskvalifikace příliš pomalých spřežení

a)  Vedení závodu může z účasti v dalších kolech vyřadit spřežení, jejichž čas v jednom kole byl větší než 125% (nebo 150%) průměrného času tří nejrychlejších spřežení v daném kole v dané třídě.

b)  O uplatnění tohoto práva musí být účastníci informováni v propozicích. Musí jim být sděleno, který časový faktor bude použit ve kterých třídách.

 

 

    2.  Pravidla na STARTU a v CÍLI

 

    2.1  Losování

a)  O startovním pořadí pro první kolo se rozhoduje losem. Losování se provede před závodem (pokud je to možné, den před prezentací všech řádně přihlášených závodníků). Místo a čas losování určí pořadatel.

b)  Do losování budou zařazeni všichni řádně přihlášení závodníci.

c)  Pořadatel může losování rozdělit do výkonnostních skupin – podle SVT závodníků.

d)  Je možné použít i losování počítačem.

e)  Losem určené startovní číslo, které se nesmí měnit, se používá v průběhu celého závodu.

f)  Účastníci přihlášení dodatečně (v případě, že byli organizátorem k závodu přijati) budou zařazeni na konec startovního pole. Startují v pořadí, ve kterém se přihlásili.

g)  Vylosované startovní pořadí může být změněno pouze se souhlasem ředitele závodu.

 

    2.2  Startovní pořadí

a)  V prvním kole se startuje podle rozlosovaného pořadí. Číslo 1 jako první, číslo 2 jako druhé atd.

b)  Startovní pořadí pro druhé kolo určují výsledky kola prvního. Nejprve startuje spřežení nejrychlejší, následuje druhé nejrychlejší atd.

c)  Pokud má závod více než dvě kola, vypočítá se celkový čas součtem časů kol již odjetých, z něho se pak stanoví pořadí startu. Nejlepší spřežení startuje jako první.

 

    2.3  Rovnost časů

a)  Je-li celkový čas dvou nebo více spřežení stejný, v dalším kole startují v pořadí opačném než při kole předcházejícím.

b)  Při rovnosti časů všech kol je dotyčným spřežením přiděleno vyšší umístění.

 

    2.4    Hromadný a stíhací start

a)  Podle rozhodnutí organizátora se může ve specifických třídách a/nebo kolech organizovat hromadný nebo stíhací start.

   2.4.1.  Hromadný start

a)  Všichni závodníci v jedné třídě startují ve stejný čas z jedné startovní čáry. V případě velkého počtu závodníků mohou být přidány další startovní čáry.

b)  Startovní zóna musí mít pro každého závodníka jednu dráhu. Vzdálenost drah od sebe by měla být asi 2 m. Délka závodních drah by měla být asi 80 m, na konci s vyznačenou čárou.

c)  Další startovní čáry mohou být nejméně 10 m od sebe v závislosti na velikosti týmu.

d)  Pomocníci mimo poslední startovní čáru musí opustit startovní zónu nejpozději 30 vteřin před startem.

e)  Startovní signál vydává startér se dvěma praporky a návěstím s velkou (dobře viditelnou) číslicí „1“

f)  Pozice startéra je konci startovní zóny (před závodníky) tak, aby jej všichni mohli dobře vidět.

g)  Signály ke startu:

 • Jednu minutu před startem je ukázáno návěstí „1“
 • Třicet vteřin před startem – startér má zdvižené ruce s praporky nad hlavou
 • Patnáct vteřin před startem dá startér paže s praporky do horizontální polohy
 • V okamžiku startu startér prudce mávne praporky dolů.

h)  Tým, který vystartoval předčasně, obdrží penalizaci 30 vteřin.

 

    2.4.2.  Stíhací start

a)  V prvním kole stíhacího závodu se startuje po jednom.

b)  Ve druhém kole stíhacího závodu startuje vítěz prvního kola jako první, druhý v pořadí startuje jako druhý atd. Startovní intervaly jsou stejné jako odstupy mezi závodníky získané v prvním kole, zaokrouhlené na vteřinu nahoru.

c) Ve druhém kole se startuje ze startovních koridorů. Počet koridorů musí být takový, aby v jednom koridoru byl odstup mezi startujícími závodníky minimálně 5 vteřin.

d) Vedle startovní zóny musí být umístěny startovací hodiny dostatečně veliké a v takové vzdálenosti, aby na ně mohli vidět i pomocníci.

 

    2.5   Startovní místo a čas

a)  V Nome style určuje startovní bod přední oblouk saní, při závodech na suchu – spřežení určuje startovní bod čelo káry.

b)  v Nordic style a v canicrosu čeká závodník a pes na signál ke startu před startovní čárou. Závodník drží psa za obojek nebo za postroj. Při scooteru a bikejoringu čeká závodník i pes před startovní čárou.

c)  Celé spřežení (tým) se na startovací čáře úplně zastaví dokud nedostane povolení ke startu Počítání času začíná v dobu, uvedenou na startovní listině.

d)  Pokud některé spřežení vyrazí na trať před plánovaným startovním časem, počítá se mu (pokud je rozhodnuto, že nešlo o zavinění jezdce) čas od skutečné doby startu. V opačném případě může být spřežení vedením závodu diskvalifikováno.

e)  Start spřežení, které se zpozdilo, je přípustný do uplynutí 50% doby intervalu mezi jednotlivými startujícími spřeženími. Po této době je spřežení bráno jako „zpožděné“ a nesmí překážet při startu spřežení následujících.

f)  Startér smí „zpožděné“ spřežení nechat odstartovat mezi starty spřežení následujících, a to v případě, že nenaruší jejich přípravu ve startovní zóně.

g)  Spřežení, které do startu následujícího spřežení neuvolní startovní zónu (nejméně 30m), může být diskvalifikováno.

 

    2.6   Pomoc ve startovní zóně

a)  Rozsah a způsob pomoci ve startovní zóně určuje ředitel závodu, své rozhodnutí dává závodníkům na vědomí před startem prvního kola.

b)  Pokud neoznámí ředitel závodu žádná zvláštní pravidla chování ve startovní zóně, je kromě dělání vodiče jakákoli pomoc přípustná.

 

    2.7   Cíl

a)  Čas spřežení v cíli se zaznamenává v okamžiku, kdy první pes spřežení protne cílovou čáru. Další metody měření času jsou povoleny, pokud jsou o nich všichni závodníci oficiálně informováni před startem prvního kola.

b)  Jestliže cílovou čáru překročí spřežení bez jezdce, zaznamenává se čas, kdy cílovou čáru překročí jezdec.

 

 

    3.  Pravidla na TRATI

 

    3.1  Projetí trati

a)  Spřežení i jezdec musí projet celou určenou trať.

b)  Stane-li se, že spřežení trať opustí, musí se na ni vrátit v místě, kde ji opustilo.

 

    3.2  Značení trati

Trasa musí být projížděna podle značení:

 • odbočení vlevo = červený terč na levé straně tratě,
 • odbočení vpravo = červený terč na pravé straně tratě,
 • rovně = modrý terč na jedné straně (libovolné) tratě,
 • pozor = žlutý terč,
 • konec startovní zóny = terče po obou stranách tratě min. 30 m od startovní čáry,
 • zóna se zrušeným právem předjíždění = 800 (150) m před cílem tabule s nápisem „800“ („150“)

d)  Závodní trať musí být (jasně a zřetelně) značena dostatečným počtem dobře viditelných terčů libovolného tvarů. Minimální průměr vepsané kružnice musí být 20 cm.

e)  Odbočování tratí jednotlivých tříd musí být značeno na ukazatelích před odbočkami terčem s udáním dané třídy, může být zabezpečeno hlídkou s přenosným oplůtkem.

f)  Za odbočku se, jako potvrzení správnosti směru jízdy, vždy umísťuje modrý terč s udáním dané třídy.

 

    3.3  Chování na trati

a)  Jezdec bude diskvalifikován, když v průběhu závodu použije kromě svých saní jiný dopravní prostředek s výjimkou případu, kdy dojde ke ztrátě spřežení nebo psa.

b)  Jezdec ani jeho spřežení nesmí překážet spřežením jiným.

c)  Přibrání spolujezdce je, kromě případu nouze, okamžité tísně nebo je-li to podmínkou závodu, zakázáno.
 

    3.4  Pomoc na trati

a)  Všem spřežením se může dostat stejné pomoci jakéhokoli typu od pořadatelů rozmístěných na určených místech trasy, tak jak je povoleno ředitelem závodu.

b)  Jezdci, kteří odstartovali ve stejném kole, si mohou navzájem pomáhat.

c)  Pomoc diváků nebo pomocníků (povolená pomoc) je omezena:

 • V přítomnosti jezdce mohou tyto osoby držet pouze saně, výjimkou je pouze nekontrolovatelné spřežení a situace krajní nouze.
 • V nepřítomnosti jezdce mohou a mají tyto osoby zadržet a držet spřežení, ale jen do té doby, než se dostaví jezdec.

d)  Nikdo nesmí dělat žádnému spřežení úmyslně vodiče. Jezdec nesmí dělat svému spřežení vodiče například tím, že by před ním šel nebo běžel. Podpora psů táhnutím je zakázána s výjimkou předcházení kolizním situacím při předjíždění, případně navádění do odbočky.

 

    3.5  Uprchlé spřežení nebo psi

a)  Všichni jezdci musí mít na zřeteli, že uprchlé spřežení nebo pes jsou v ohrožení.

b)  Spřežení bez jezdce nebo volný pes nesmí omezovat nebo zpomalovat spřežení ostatní.

c)  Jezdec je povinen své uprchlé spřežení nebo psa co možná nejrychleji dostihnout a zadržet. Přibrání na saně nesmí od jiného jezdce vyžadovat.

d)  V případě, že jezdec nemůže rychle a bezpečně dohonit svoje spřežení, musí přijmout pomoc, a to včetně svezení je-li možné, tak aby své spřežení co nejrychleji dohonil. Jestliže jezdec, jemuž uprchlo spřežení, dostupnou pomoc nepřijme, může za to být diskvalifikován. Ředitel závodu rozhodne, zda bude jezdec diskvalifikován.

e)  Jakékoliv další osoby se žádají, aby zastavily a zadržely uprchlé spřežení nebo psa.

f)  Veškerá pomoc musí být nahlášena řediteli závodu ihned po překročení cílové čáry. Ředitel závodu rozhodne, zda tým bude penalizován.

g)  Uběhne-li spřežení nebo pes celou trať a jezdec při zadržení svého spřežení využil pouze dovolené pomoci a absolvoval tak celou trať, může pokračovat v závodě bez penalizace.

 

    3.6  Přednost

a)  Při startu po dvou a kdykoliv se spojí dvě trasy má přednost spřežení, jehož vedoucí pes je nejdále vpředu.

b)  Když se spřežení míjejí v protisměru na jedné trase, pak spřežení jedoucí se svahu dolů má přednost. Na rovném terénu ředitel závodu před jeho zahájením určí a oznámí, zda bude mít přednost přijíždějící či odjíždějící spřežení.

c)  V cílové zóně se zrušeným právem předjíždění (v úseku 800 nebo 150 m před cílem podle třídy) nikdo nesmí vyžadovat přednost při předjíždění.

 

    3.7  Předjíždění

a)  Předjíždějící spřežení má právo na předjíždění již tehdy, když jsou jeho vůdčí psi (pes) vzdáleni od předjížděného spřežení 15 m.

b)  Na povel předjíždějícího jezdce „TRAŤ“ nebo „TRAIL“ musí dojížděný jezdec uvolnit trať, své spřežení přitom řídí na stranu dráhy a zpomalí. Pokud to předjíždějící jezdec vyžaduje (např. povelem „STOP“), musí zastavit a zůstat stát. Zastavení není vyžadováno u tříd individuálních.

c)  Zamotá-li se předjíždějící spřežení z důvodu předjíždění, může jezdec tohoto týmu – aby rozmotal a napnul zamotané šňůry- požádat jezdce předjížděného týmu, aby zastavil na dobu ne delší než jednu minutu u tříd pro 8 a více psů a půl minuty u ostatních tříd.

d)  Předjeté spřežení nemůže znovu předjíždět pokud jezdec jedoucí před ním vyvíjí úsilí udržet tým v pohybu. Může předjíždět

 • nejdříve po dvou minutách nebo vzdálenosti cca 800 m ve třídách pro méně než 8 psů
 • po 4 min nebo 1600m ve třídách pro 8 a víc psů
 • po kratším čase nebo úseku tehdy, souhlasí-li s tím oba jezdci.

e)  Zastaví-li předjíždějící spřežení po dokončení předjíždění z jiného důvodu (např. oprava výstroje, přepřažení či naložení psa), může být právě předjetým spřežením zase předjeto.

f)  Jezdec, který chce předjet dva nebo více týmů stojících společně, může tyto předjet najednou poté, co se ujistí, že předjíždění nezpůsobí žádné nebezpečí předjížděným týmům. Stojící jezdci musí podniknout vše, aby projíždějícímu spřežení uvolnili trať.

g)  Spřežení musí mezi sebou udržovat odstup nejméně délky jednoho spřežení. Výjimkou je předjíždění a zóna se zrušeným právem předjíždění.

h)  V zóně se zrušeným právem předjíždění nemusí předjížděný tým uhnout a zastavit.

 

3.8  Předjíždění při hromadném a stíhacím závodě

a)  V kolech, která byla startována hromadným nebo stíhacím startem, neplatí po celé délce trati právo přednosti při předjíždění.

b)  Každý závodník je povinen následovat svého psa/psy po stejné straně trati.

c)  Na povel předjížděného Trať je závodník  povinen uvolnit trať (tj. nechat předjíždějícímu závodníkovi prostor pro předjetí). Pokud uvolnění trati podmínky neumožňují (úzká trať) je povinen uvolnit trať nejdříve jak jen to bude možné.

d)  Prokáže-li se úmyslné křížení trati při předjíždění, bude křižující závodník diskvalifikován.

 

 

    4. CHOVÁNÍ na závodě

 

    4.1  Odpovědnost a sportovní duch

a)  Musí převládat ohleduplnost, zdravé lidské porozumění a sportovní duch. Jestliže ředitel závodu rozhodne, že chování závodníků, pomocníků i psů, škodí dobrému jménu závodu nebo sportu, bude dotyčné spřežení diskvalifikováno.

b)  Závodník je odpovědný za chování své a svých pomocníků na celém území závodu a po čas závodu.

c)  Závodník odpovídá za své psy ve dne i v noci a je povinen postarat se o dohled nad nimi.

d)  Odpad po lidech či psech může být ponechán v prostoru závodu pouze v místě určeném pořadatelem.

 

    4.2  Trestání psů

a)  Fyzické trestání psů, ať už nějakým nástrojem nebo bez něj, je zakázáno. Výjimkou je rozehnání rvačky psů.

b)  Používání bolest působících pomůcek je zakázáno.

c)  Jestliže některý jezdec dle náhledu ředitele závodu týrá psa, musí být tento jezdec diskvalifikován.

 

 

             5.  PORUŠENÍ PRAVIDEL

 

    5.1  Hlášení členem oficiální hlídky

a)  Oficiální členové hlídek musí každé zřejmé překročení pravidel hlásit řediteli závodu. A to ihned nebo bezprostředně po ukončení kola, v němž k přestupku došlo.

b)  Vedení závodu v případě překročení pravidel rozhoduje o vhodných opatřeních.

 

    5.2  Hlášení účastníkem závodu (závodníkem)

a)  Účastníci závodu, kteří chtějí oznámit přestupky jiných účastníků závodu, musí zprávu o přestupku předat řediteli závodu nebo jeho zástupci ihned po dojetí do cíle daného kola. Oznámení zprávy může být i ústní.

b)  Po každém ústním ohlášení přestupku musí, do jedné hodiny po ukončení kola, ve kterém k přestupku došlo, následovat oznámení písemné.

 

    5.3  Protesty a slyšení

a)  Závodník, člen organizačního výboru nebo oficiálních hlídek, který je postižen hlášením o přestupku proti pravidlům nebo je přestupku účasten, může podat oficiální protest a vyžadovat slyšení u vedení závodu.

b)  Vedení závodu je povinno ho vyslechnout a oznámit své rozhodnutí.

 

    5.4  Disciplinární řízení

a)  Každý přestupek proti těmto pravidlům musí vedení závodu potrestat buď slovním napomenutím, varováním, nebo diskvalifikací (závodníka nebo jen psa) pro daný závod.

b)  Diskvalifikace MUSÍ být udělena za porušení pravidel, která mají za následek výhodu pro dotyčného závodníka, také musí být udělena za napadení psem (s viditelnými následky). V méně závažných případech může být při prvním přestupku uděleno varování.

c)  Nesmí být použita žádná jiná disciplinární opatření, která nejsou definována v Závodním řádu.

d)  Rozhodnutí musí být oznámeno rychle, nejpozději dvě hodiny před startem následujícího kola.

e)  Disciplinární opatření po ukončení závodu musí být oznámeno před začátkem vyhlašování vítězů. Pokud nebyl ústně hlášen žádný přestupek při dojezdu do cíle, může vyhlášení vítězů může začít po dokončení posledního kola.

f)  Všechna udělená disciplinární opatření musí být následně uvedena ve výsledkové listině s odkazem na bod, kterého se porušení týkalo. Při opakovaných výskytech téhož problému v průběhu sezóny u jednoho závodníka může ředitel závodu volit přísnější opatření.

g)  Proti disciplinárnímu opatření udělenému v průběhu závodu se může postižený závodník odvolat ke sportovně technické komisi (STK). Rozhodnutí STK jsou nenapadnutelná a konečná.

 

 

Oddíl Druhý. Zvláštní pravidla PRO SPŘEŽENÍ NOME style – sprintové + distanční (midové) závody

Pro třídy spřežení Nome style platí všeobecná pravidla a následující ustanovení:

 

 

    6.  PODMÍNKY ÚČASTI

    6.1  Třídy

a)  Sprintové třídy

 • Spřežení třídy Unlimited se sestává z nejméně sedmi psů v prvním kole a nejméně pěti psů v jakémkoli následném kole.
 • Spřežení třídy do 8 psů se sestává nejvýše z osmi psů a nejméně pěti psů.
 • Spřežení třídy do 6 psů se sestává nejvýše ze šesti psů a nejméně čtyř psů.
 • Spřežení třídy do 4 psů se sestává nejvýše ze čtyř psů a nejméně dvou psů.

b)  Midové třídy

 • Spřežení třídy nad šest psů se sestává z maximálně 12 psů a minimálně 7 v prvním kole, šesti psů v kolech následujících.
 • Spřežení třídy do 6 psů se sestává nejvýše z šesti psů a nejméně čtyř psů na startu prvního kola, dále pak z minimálně tří psů v kolech následujících. Ředitel závodu může povolit v 1.kole start týmu  se třemi psy,  pokud je přesvědčen, že dané spřežení je schopno danou trať zvládnout.

 

    6.2  Velikost spřežení

a)  Po zahájení prvního kola nesmí být ke spřežení přidáváni další psi.

b)  Po prvním kole a každém následujícím kole může závodník dobrovolně zmenšit velikost spřežení, při dodržení minimálních velikosti daných tříd.

c)  Závodník je zodpovědný za úpravu velikosti spřežení přiměřeně jeho schopnostem.

d)  Ředitel závodu může zmenšit velikost kteréhokoli spřežení, které určí jako příliš velké pro jmenovaného závodníka

.

    6.3  Doplňující a volitelná pravidla pro etapové závody

a)  Podle rozhodnutí organizátora může mít každý závodník skupinu psů na střídání pro výběr psů do každé etapy při dodržení minimálních a maximálních počtů třídy.

b)  Organizátor musí definovat velikost skupiny pro každou třídu a určit maximální počet zapřažených psů ve třídě nad šest psů.

c)  Každý závodník musí určit všechny psy ve svém zásobníku. Poté co jsou psi v zásobníku určeni a označeni, závodník nesmí další psy přidávat nebo měnit.

d)  Organizátor může předepsat další pravidla podle lokálních podmínek.

 

 

    7. VÝSTROJ

 

    7.1  Postroje a šňůry

a)  Všichni psi musí být zapřaženi v postrojích jednotlivě nebo po párech.

b)  Všechny postroje musí psům dobře padnout okolo krku a přes hřbet a musí být polstrované.

c)  Každý pes musí být krční a tažnou šňůrou spojen se šňůrou středovou. Běží-li vepředu dva psi vůdčí (leadři), musí být místo krční šňůry spojeni krční spojkou.

d)  Na saních může být vezena šňůra pomocná, nesmí však být použita k jinému účelu, než je držení nebo uvázání saní.

 

    7.2  Saně

a)  Saně musí být dostatečně pevné, aby unesly jezdce a v případě nouze i pasažéra, musí být též opatřené ložnou plochou s pevným dnem vhodným pro bezpečný transport psa a uložení případné povinné výstroje.

b)  Saně musí být vybaveny solidní brzdou, dostatečně velkou a funkční brzdicí dečkou připevněnou k saním pomocí pevného, dobře fungujícího zvedacího systému, obloukem, kotvou a vakem pro transport psa. Ve třídách pro 8 a více psů musí být sáně vybaveny dvěma kotvami.

c)  Vak musí být zhotoven tak, aby v něm mohl pes být transportován bezpečně, musí mít adekvátní větrací otvory.

e)  Saně mohou být měněny mezi koly nebo etapami a na určených kontrolních bodech (distanční závody).

f)  Pro účastníky mladší 18 let je povinná helma, pro ostatní účastníky je helma doporučená.

g)  Organizátor závodu může určit další povinné vybavení. Propozice závodu musí obsahovat seznam tohoto vybavení.

 

 

    8. Pravidla na TRATI

 

a)  Jezdec může podle libosti na saních stát, odšlapovat nebo vedle nich běžet.

b)  Pes, který v jednom kole odstartuje, musí také toto kolo celé dokončit. Přitom je zapřažen ve spřežení nebo vezen ve vaku na saních.

c)  Pes, který po odstartování není schopen běhu, musí být vypřáhnut a vezen ve vaku na saních. Takový pes může být také odložen na připravených a předem ohlášených kontrolních stanovištích.

d)  Odložený pes musí být uvázán řetízkem nebo lankem, které ho udrží na místě, dokud si pro něj nepřijede oprávněná osoba.

e)  Odložený pes je diskvalifikován pro zbytek závodu (mimo případ etapového závodu, kdy jde o psa ze střídací skupiny. Pokud je pes shledán veterinářem zdravý, může být v další etapě znovu zařazen do spřežení).

 

 

 

Oddíl Třetí. Zvláštní pravidla pro NORDIC STYLE

Pro třídy Nordic style platí všeobecná pravidla a následující ustanovení:

 

    9.  PODMÍNKY ÚČASTI

 

a)  Podle rozhodnutí organizátora soutěže mohou probíhat v následujících třídách (disciplínách)

 • Skijoring s 1 nebo 2 psy
 • Pulka s 1 nebo 1-4 psy
 • Kombinovaný závod – skijoring + pulka
 • Štafeta.

b)  Ve třídách s více psy může závodník snížit velikost svého týmu – pokud chce a pouze mezi etapami (koly). V dalších etapách (kolech) závodník již nemůže vyjmutého psa vrátit zpět (pokud to neumožňují podmínky závodu nebo to neschválí ředitel závodu).

c)  Ředitel závodu může snížit velikost týmu, který je příliš velký pro daného jezdce.

 

    10. SKIJORING

Skijoringový tým se skládá z jezdce na lyžích připojeného tažnou šňůrou k jednomu až dvěma psům v postrojích.

 

     10.1  Třídy

Dle rozhodnutí organizátora mohou závodnici soutěžit v následujících třídách:

 • Skijoring s jedním psem muži
 • Skijoring s jedním psem ženy
 • Skijoring s jedním až dvěma psy.

 

    10.2   Výstroj

a)  Psi musí být zapřaženi v postrojích po jednom nebo v páru a po celou dobu připojeni k jezdci tažnou šňůrou s amortizérem.

b)  Tažná šňůra musí být připojena k jezdci na pás (minimálně 7 cm široký přes bedra). Pás musí mít otevřený hák, aby bylo možno snadno uvolnit šňůru, nebo rychle uvolňující spojení (vystřelovací karabina).

c)  Je zakázáno mít jakýkoliv kovový hák nebo kroužek na konci šňůry u jezdce.

d)  Délka natažené tažné šňůry musí být min. 2,5 m a maximálně 3,5m.

e)  Ve třídě 2 psi musí být použita krční spojka.

f)  Lyže nesmí být nebezpečné pro psy, např. ostré špičky nebo kovové hrany nejsou povoleny.

g)  Vybavení musí být k dispozici ke kontrole rozhodčím před a po závodě.

h)  Všichni závodníci jsou odpovědní za to, že jejich vybavení odpovídá těmto pravidlům.

 

     11.  PULKA

Pulkový tým se skládá ze jezdce na lyžích spojeného s pulkou, která je tažena jedním až čtyřmi psy v postrojích.

 

      11.1  Třídy

Dle rozhodnutí organizátora mohou závodnici soutěžit v následujících třídách

 • Pulka s jedním psem
 • Pulka s jedním až čtyřmi psy.

 

      11.2  Výstroj

a)  Všichni psi musí být zapřaženi za sebou.

 

      11.2.1.  Pulka musí být

a)  připojena dvěma pevnými tyčemi (táhly) k postroji/postrojům, tak aby nemohla najet zapřaženému psu/psům na nohy;

b)  Musí být postavena tak, aby přední konce skluznic lyží byly mezi táhly a nemohly ohrožovat psa nebo jezdce.

c)  Musí mít možnost pevného a bezpečného připevnění nákladu.

d)  Pro týmy s s dvěma a více psy musí být vybavena brzdou.

e)  Musí být připojena tažnou šňůrou s amotrizérem závodníkovi

 

      11.2.2.  Zátěž musí být:

a)  pro tým s 1 psem : hmotnost psa x 0,7.

b)  pro tým se 2 psy : celková hmotnost psů x 0,7.

c)  pro tým se 3 psy : celková hmotnost psů x0,6.

d)  pro tým se 4 psy : celková hmotnost psů x 0,5.

e)  Pro výpočet je hmotnost psa zaokrouhlená nahoru k nejbližšímu kg a výsledná hmotnost pulky je zaokrouhlena nahoru k nejbližšímu půlkilogramu.

f)  Zátěž se skládá z pulky, táhel, postrojů, šňůr a přidané váhy.

g)  Přidanou váhu správné hmotnosti si opatří sám závodník.

h)  Tažná šňůra musí být připojena závodníkovi k pásu (minimálně 7cm široký přes bedra). Pás musí mít otevřený hák, aby bylo možno snadno uvolnit šňůru, nebo rychle uvolňující spojení (vystřelovací karabina).

i)   Lyže nesmí být nebezpečné pro psy, např. ostré špičky nebo kovové hrany nejsou povoleny.

j)   Vybavení musí být k dispozici ke kontrole rozhodčím před závodem a po závodě, po závodě také ke kontrole (převážení) zátěže.

k)  Všichni závodníci jsou odpovědní za to, že jejich vybavení odpovídá těmto pravidlům.

 

     12. Kombinovaný závod

Pravidla jsou shodná s pravidly IFSS.

 

 

     13. Štafeta

Pravidla jsou shodná s pravidly IFSS.

 

 

     14. Společná STARTOVNÍ PRAVIDLA pro NORDIC style

 

   14.1  Individuální starty

a)  Individuální startovní zóna je specifický úsek trati za startovní čárou, její délka je 30 m a šířka 4 m.

b)  Závodník a pes musí čekat před startovní čárou než bude vydán startovní signál.

c)  Startovní interval musí být 30 vteřin nebo 1 min.

d)  Jestliže tým vyjede předtím, než je vydán startovací signál, musí být zavolán zpět k řádnému startu. Tento start bude povolen co nejdříve, jen musí být dodržen odstup 10 sekund před nebo po startu jiného týmu.

e)  Jestliže se tým opozdí na start, bude mu povoleno vystartovat, jakmile k tomu bude připraven, pouze musí být dodržen odstup 10 sekund před nebo po startu jiného týmu.

f)  V obou výše uvedených případech bude čas zaznamenáván tak, jako by tým vyjel v plánovaném čase, ale startér si zapíše i skutečný startovací čas.

 

    14.2  Hromadný start

Pro hromadný start platí všeobecná pravidla a následující dodatečná pravidla.

a)  Po celé délce startovní dráhy musí závodník držet psa za obojek nebo za postroj a musí držet lyže a hůlky souběžně. Pokud tým poruší toto pravidlo, musí být napomenut, nebo – pokud porušením zastavil nebo zdržel jiného závodníka, musí být diskvalifikován.

 

 

   15. Společná PRAVIDLA NA TRATI pro NORDIC Style.

a)  Závodníci následují své psy na lyžích.

b)  Závodník nesmí psům udávat tempo tím, že by jel před nimi.

c)  Tažení psa nebo nucení psa jakýmkoliv způsobem k pokračování vpřed je striktně zakázáno, pomoc psům tažením nebo tlačením pulky je povolena. Pomoc při napájení nebo krmení psů je povolena. Ředitel závodu určí místa na trati, kde může být tato pomoc poskytnuta.

d)  Během předjíždění na povel „TRAŤ“ nebo „TRAIL“, předjížděný tým musí uvolnit cestu pro předjíždějící tým tím, že zajede za svým psem/psy na jednu stranu trati , přestane bruslit a musí držet lyže a hůlky rovnoběžně s tratí.

e)  Jestliže se pes stane nezpůsobilý pokračovat nebo z jakéhokoli důvodu přestane postupovat, jezdci není povoleno příslušné kolo dokončit.

 

   16.  Společná PRAVIDLA V CÍLI pro NORDIC Style.

a)  Značka umístěná 150 m před cílem označuje cílovou zónu se zrušeným právem předjíždění, ve které je závodník Nordic style a jeho pes povinen držet se na stejné straně trati a kde žádný tým nemá právo předjíždění před finišujícím týmem.

 

 

Oddíl Čtvrtý. Zvláštní pravidla pro ZÁVODY NA SUCHU

Pro závody na suchu platí všeobecná pravidla a následující ustanovení:

 

   17. PODMÍNKY ÚČASTI

    17.1  Třídy

Podle mínění organizátora se mohou soutěže na suchu pořádat v následujících disciplínách:

Sprint:

 • Canicross (muži a ženy)
 • Bikejoring s jedním psem (muži a ženy)
 • Scooter s jedním psem,
 • Scooter s jedním až dvěma psy
 • Spřežení 4 psů (2-4 psi)
 • Spřežení 8 psů (5-8 psů)
 • Štafeta

Mid:

 • Spřežení třídy nad šest psů se sestává z maximálně 12 psů a minimálně 7 v prvním kole, šesti psů v kolech následujících.
 • Spřežení třídy do 6 psů se sestává nejvýše z šesti psů a nejméně tří psů.

 

     18. Společná pravidla pro všechny třídy na suchu

a)  Jezdec, který nastupuje na start (mimo třídy canicross), musí mít na hlavě přilbu schopnou dostatečně hlavu ochránit při případném pádu. Rukavice jsou doporučeny.

b)  Závodník nesmí mít obuv, která by byla pro psa nebezpečná (např. boty s kovovými hroty).

 

     19.  CANICROSS.

Canicrossový tým je tvořen závodníkem běžícím pěšky a jedním psem.

 

     19.1  Výstroj

a)  Pes musí být po celou dobu připojen k běžci tažnou šňůrou s amortizérem. Tažná šňůra je připojena k běžci pomocí pásu (minimálně 7cm široký přes bedra)

b)  Délka tažné šňůry v klidu (=nenapnutá) nesmí přesahovat délku 2,5m.

 

     20. BIKEJORING

Bikejoringový tým je tvořen závodníkem jedoucím na kole a jedním psem

 

     20.1  Výstroj

a)  Pes musí být po celou dobu připojen k bicyklu nebo k jezdci tažnou šňůrou s amortizérem. Jestliže je tažná šňůra je připojena k jezdci, musí být připnuta k pásu (minimálně 7cm široký přes bedra). Délka tažné šňůry v klidu (=nenapnutá) nesmí přesahovat více než 2,5m před bicykl.

b)  Bicykl musí být vybaven účinnou brzdou na každém kole.

 

     21. SCOOTER

Scooterový tým se skládá z jezdce jedoucího na koloběžce a jednoho nebo dvou psů.

 

       21.1  Výstroj

a)  Pes musí být po celou dobu připojen ke koloběžce nebo k jezdci tažnou šňůrou s amortizérem. Jestliže je tažná šňůra je připojena k jezdci, musí být připnuta k pásu (minimálně 7cm široký přes bedra). Délka tažné šňůry v klidu (=nenapnutá) nesmí přesahovat více než 2,5m před koloběžku.

b)  Koloběžka musí být vybaven účinnou brzdou na každém kole.

c)  Minimální průměr kol je 12’ (30 cm).

d)  Lehké tříkolky jsou povoleny ve třídě se dvěma psy.

 

 

  22. Společná PRAVIDLA NA STARTU a na TRATI pro CANICROSS, BIKEJORING a SCOOTER

 

   22.1  Pravidla na startu

a)  Závodník a pes musí čekat před startovní čárou než bude vydán startovní signál.

b)  Jestliže pes před okamžikem startu přešlápne startovní čáru, musí se vrátit zpět za startovní čáru.

c)  V případě hromadného startu čekají všichni závodníci před startovní čárou a drží své psy za obojky nebo postroje. Když se všichni nevejdou do jedné řady, mohou se postavit do dalších řad, jak je třeba. Nasazení závodníci (pokud jsou) musí stát v první řadě před nenasazenými závodníky.

 

  22.1  Pravidla na trati

a)  Závodník nesmí zvyšovat tempo psa tím, že poběží před ním.

b)  Tažení psa nebo nucení psa jakýmkoliv způsobem k pokračování vpřed je striktně zakázáno. Hlava psa může být maximálně na úrovni nohou závodníka. Pokud dojde k tažení psa v cílové zóně (800/150 m), musí být závodník diskvalifikován.

c)  Jestliže se pes stane nezpůsobilý pokračovat nebo z jakéhokoli důvodu přestane postupovat, závodníkovi není povoleno příslušné kolo dokončit.

d)  Během předjíždění musí předjížděný tým uvolnit trať pro předjíždějící tým. Na povel „Trať“ nebo „Trail“ je předjížděný povinen držet se na stejné straně trati jako jeho pes a a umožnit předjetí.

e)  Jedno (celé) kolo/etapu musí závodník absolvovat na stejné koloběžce/bicyklu (dle třídy. Výměna stroje je možná pouze mezi koly/etapami. V případě technické závady na koloběžce/bicyklu) musí závodník dorazit do cíle i s koloběžkou/bicyklem.

 

 

   23.  SPŘEŽENÍ na suchu

 

   23.1  Výstroj

   23.1.1  Kára (vozík)

a)  Kára pro třídu 4 psi může mít tři nebo čtyři kola, kára pro více jak 4 psy musí mít minimálně 4 kola.

b)  Kára musí být konstruována tak, aby na ní mohl jezdec stát a řídit ji. Káry, na nichž jezdec sedí a dvoukolové vozíky jsou zakázány.

c)  Kára musí mít účinný brzdný systém na zadních kolech. Brzdy na předních kolech jsou doporučeny.

d)  Kára s více jak třemi koly musí být vybavena ruční brzdou

e)  Kára s více jak třemi koly, aby nemohla najet na psy, musí mít vpředu nárazníkovou tyč o šířce minimálně rozchodu kol na přední ose.

f)  Kára by měla být tak široká, aby umožnila předjíždění na obvyklých cestách (tj. asi 120 cm).

g)  Kára musí být vybavena řetízkem nebo lankem k možnému odložení psa na odkládacím kontrolním bodě.

 

  23.2  Pravidla na startu, na trati a v cíli

a)  Čelo káry určuje startovní bod týmu a musí být před startovní čárou, dokud není vydán signál ke startu.

b)  Jezdec může jet na káře, odrážet se nebo běžet.

c)  Jezdec nesmí zvyšovat tempo psů tím, že poběží před nimi. Nesmí nutit psy k běhu jakýmkoliv způsobem.

d)  Kontrolní body pro odložení psů by měly být vybaveny vodou a stake-outem a zřízeny v druhé polovině trati.

e)  Pokud není zajištěna žádná možnost k odložení psa a jestliže se některý pes ve spřežení stane nezpůsobilý pokračovat nebo z jakéhokoli důvodu přestane postupovat, jezdci není povoleno příslušné kolo dokončit. Z bezpečnostních důvodů je transport na káře bez ložné plochy a vaku na přepravu psa striktně zakázán.

f)  Během předjíždění musí předjížděný tým uvolnit trať pro předjíždějící tým. Na povel „Trať“ nebo „Trail“ je předjížděný tým povinen se držet na jedné straně trati a zpomalit. Na příkaz „STOP“ je předjížděný tým povinen zastavit.

g)  Pokud jezdec zjistí, že nemůže pro poruchu na káře bezpečně pokračovat dále v jízdě,  je povinen na nejbližším vhodném místě celé spřežení zastavit tak, aby neohrožovalo bezpečný průjezd ostatních týmů. Dokončit kolo závodu může jen tedy, nedojde-li k ohrožení zdraví jezdce a psů. Svoji jízdou nesmí ani omezovat a ohrožovat ostatní účastníky závodu.  Jezdec nesmí kolo dokončit způsobem jiným než je pro danou třídu dané.

h)  Pořadatel může v kategoriích nad 6 psů z důvodů vyšší bezpečnosti povolit jízdu pomocníka s přilbou na sedátku káry. Pomocník pak musí absolvovat celou trať a může pomáhat jezdci pouze držením káry.

 

 

    24. Štafeta

Pravidla pro štafetu jsou shodná s pravidly IFSS.

 

    25.  Způsobilost trati

a)  Závodní trať může probíhat jen po takových cestách, jejichž povrch nemůže psy při běhu zranit.

b)  Závodní trať může mít převýšení max. do 200 m.

c)  Asfaltové cesty, cesty s ostrými kameny nebo štěrkem se doporučuje nezařazovat. Pouze výjimečně je to možné povolit v nezbytných případech křížení komunikací nebo krátkých přejezdů do 500 m. Betonové cesty se nesmí používat vůbec.

d)  Ředitel závodu odpovídá za to, že budou dodrženy požadavky ochrany zvířat.

 

 

  Oddíl Pátý.Zvláštní pravidla pro závody typu LONG

  Pro závody TYPU LONG platí všeobecná pravidla a následující ustanovení:

 

   26.  ZPŮSOBILOST

a)  Jezdci musí být starší 18 let. Výjimku může udělit vedení závodu.

b)  Psi musí být starší 18 měsíců.

c)  Je-li ředitel závodu přesvědčen o tom, že spřežení nebo jednotlivý pes nestačí požadavkům, potom musí být tento pes nebo spřežení odvoláno ze závodu.

 

   27.  TŘÍDY

Otevřené týmy:

 • Spřežení třídy Unlimited se sestává z nejméně čtyř psů
 • Pulka s jedním až čtyřmi psy

Čistokrevné týmy:

 • Tým neomezený se sestává z nejméně devíti psů v prvním kole a nejméně pěti psů v jakémkoli následném kole.
 • Tým do osmi psů se sestává nejvýše z osmi psů a nejméně pěti psů.
 • Tým do čtyř psů se sestává nejvýše ze čtyř psů a nejméně tří psů.

 

   28.  ETAPY A BIVAK

a)  Longový závod je závod o více etapách/kolech, je ponecháno na vůli pořadatele, aby trať měnil podle okolností.

b)  Mezi některými etapami by měl být povinný bivak. Pouze ve výjimečných případech by se mělo od bivaku upustit.

c)  Bivak musí být plánován tak, aby jezdci vezli všechno nutné pro sebe i pro psy s sebou na saních.

d)  Propozice závodu musí poukázat na bivak a jeho zvláštnosti.

e)  Na bivaku ani na trati nesmí být zanechány žádné odpadky, tábořiště musí být před odjezdem spřežení vyčištěna.          Odpadky musí být buď řádně odstraněny nebo odvezeny na saních s sebou až k místu, které je pro ně určeno.

 

  29. KONTROLNÍ A ZÁSOBOVACÍ BODY

a)  Kontrolní body jsou místa po trati, která jsou přístupná po komunikaci, ze kterých je možno jezdce a spřežení zásobovat, kontrolovat, odložit zraněného psa, poskytnout veterinární pomoc apod. Jeden kontrolní bod u trati je pořadatel povinen zřídit, je-li etapa delší než 50 km. Při etapách kratších než 50 km jsou kontrolními body start a cíl etapy.

b)  Při etapovém závodu může stanovit ředitel závodu zásobovací body, na které bude pořadatelem rozvezena předem připravená strava a další nutné věci. Jezdci musí mít své krmivo pro psy a další zásoby uloženy v dobře uzavřeném balení, vhodném k umístění na určeném zásobovacím bodu, zásoby musí být označeny jménem jezdce (nebo startovním číslem). Dle rozhodnutí pořadatele mohou v předem určených případech jezdci a pomocníci zodpovídat za dopravu svého krmiva pro psy sami.

c)  Ředitel závodu je oprávněn určit pomocníky, kteří na kontrolních bodech mohou pomáhat se spřežením.

d)  Na kontrolních bodech mohou být prováděny kontroly spřežení a výstroje, které však nesmí zbytečně zdržovat postup spřežení.

e)  Jezdci, kteří závod vzdali nebo byli diskvalifikováni, musí pokračovat v závodě až ke kontrolnímu bodu, od kterého mohou být odvezeni.

f)  Jezdci, kteří během závodu onemocní, nebo si přivodí zranění a chtěli by vzdát, musí jet dál až ke kontrolnímu bodu, kde obdrží pomoc a mohou být odvezeni.

g)  Není-li jezdec již ve stavu, aby dojel až k dalšímu kontrolnímu bodu, založí bivak a po ukončení etapy jej pořadatel i se spřežením přepraví k místu, z něhož může odjet. Jezdci, kteří si staví bivak na trati, musí nechat trať průjezdnou, aby tam nepřekáželi jejich psi nebo výstroj.

h)  Psi nezpůsobilí pokračovat mohou být odloženi pouze na kontrolních bodech k tomu určených, odložený pes musí být uvázán na řetězu nebo lanku, aby zůstal na místě do vyzvednutí oprávněnou osobou a příslušnému veterináři nebo pověřené osobě musí být sděleno, co psu schází.

i)   Na kontrolních bodech odevzdaní psi jsou diskvalifikováni z účasti ve zbývající části závodu.

j)   Ředitel závodu nebo veterinář závodu mohou jezdce zadržet za účelem opravy nebo výměny výstroje, jež by dle jejich přesvědčení mohla ohrožovat bezpečnost a pohodu spřežení a/nebo jezdce.

k)  Ředitel závodu nebo veterinář závodu mohou zadržet spřežení, jež dle jejich přesvědčení potřebuje odpočinek.

l)   Ředitel závodu nebo veterinář závodu může ze závodu vyloučit spřežení nebo psa, kteří se jeví jako neschopní pokračovat v závodě.

m) Jestliže ředitel závodu soudí, že mohou existovat důvody pro diskvalifikaci, informuje o tom jezdce a funkcionáře na dalším stanovišti. Jezdec může pokračovat v trati a po dokončení svého závodu se podrobí slyšení.

 

   30. VÝSTROJ

a)  Startovní číslo musí být viditelně umístěno tak, jak rozhodne ředitel závodu.

 

    30.1  Výzbroj k přežití a povinná zátěž

a)  Dle rozhodnutí pořadatele závodu musí být na saních, pulce nebo v batohu vezena předepsaná povinná výzbroj. Přesný seznam povinné výzbroje musí pořadatel uvést v propozicích. Může určit výzbroj povinnou a doporučenou.

b)  Pořadatel může určit v propozicích minimální povinnou zátěž.. Hmotnost zátěže se počítá ze saní (pulky), tažných šňůr (táhel), postrojů a nákladu (výzbroje na přežití a případně přídavné zátěže). Potřebnou přídavnou zátěž si musí každý jezdec obstarat sám. Pořadatel musí zajistit vhodnou váhu ke zvážení saní i s celou zátěží.

c)  Prohlídka výstroje se provádí buď před závodem nebo po něm. Může se také provádět na určeném kontrolním bodě.

d)  Doporučená výzbroj je:

- spací pytel, stan nebo bivakovací pytel, izolační matrace

- náhradní ošacení (bunda, boty, čepice, rukavice, ponožky atd.)

- čelní svítilna, náhradní baterie, nůž, mapa s vyznačenou tratí, kompas

- vybavení první pomoci pro psa, vybavení první pomoci pro člověka

- náhradní lano, tažná šňůra, krční spojka, karabinky, náhradní postroje, obojky

- vařič, výzbroj pro vaření, zápalky

- 1 pár sněžnic s vázáním

- 1 sada botiček pro psy na každého psa v týmu

- stake-out, voda, potrava pro psy, miska na vodu

- sekera nebo pila

- sluneční brýle – ledovcové brýle, ochranný krém proti slunci

- pomocný úvazek 3-5 mm 3-5 m dlouhý

- lopata na sníh (lavinová lopata)

- jídlo, termoska s čajem

- lepící páska (voděodolná)

- osobní doklady

- náhradní lyžařská hůl (Nordic style)

e)  Žádný jezdec nesmí zahájit závod ani odjet z kontrolního stanoviště bez následujících věcí: - denní dávka jídla na jeden den pro každého psa (např.0,5 kg granulí nebo 1 kg masa)

     - jídlo pro jezdce na jeden den.

     Ředitel závodu může z tohoto požadavku vyjmout určená kontrolní stanoviště.

f)  Ředitel závodu je oprávněn kontrolovat náležitou výzbroj před etapou i po ní.

g)  Ředitel závodu je oprávněn odmítnout při nedostatečné výzbroji povolení ke startu.

 

 

   31.  PRAVIDLA NA TRATI

 

    31.1  Pravidla pro značení tratí

a) Pořadatel závodu může za určitých okolností použít jiné značení trati jako např. praporky, reflexní značky. Zásadně by však neměla být měněna barva ani význam. Proti značkám, které ukazují délku tratí, nejsou námitky.

 

    31.2  Měření času

a)  Při lékařských nebo vedením závodu nařízených kontrolách se měření času zastavuje, což znamená: čas zdržení se odečte z celkového času.

 

    31.3  Chování na trati

a)  Jezdec a spřežení musí tvořit jeden tým. Dvě nebo více spřežení nesmí být spolu svázáno mimo případ, kdy v nouzové situaci poskytují jinému jezdci pomoc. Dojde-li k tomu, musí o tom být kontroly na trati informovány.

a)  Jestliže spřežení vyjede z tratě, jezdec je vrátí na místo, na kterém trať opustil, nebo pokud to není proveditelné, může jezdec pokračovat k dalšímu kontrolnímu stanovišti v případě, že při tom nedojde ke zkrácení dráhy či vynechání některého kontrolního stanoviště,.

b)  Jezdec může přijímat pohoštění na trati, tak jak je nabízeno všem soutěžícím,

c)  Jezdec je výhradně zodpovědný za péči o psy ve svém spřežení. Žádný jezdec nesmí přijímat vnější pomoc při péči o každodenní potřeby a údržbu jeho psů, pokud to není povoleno ředitelem závodu a k dispozici všem soutěžícím v závodě.

d)  Diskvalifikovaný nebo ze závodu odstoupivší jezdec musí dát přednost všem spřežením na trati, která pokračují v závodu.

e)  Diskvalifikovaní jezdci a jezdci ze závodu dobrovolně odstoupivší budou pokračovat k následujícímu nebo nejbližšímu kontrolnímu bodu a ohlásí se u zodpovědného pořadatele závodu.

 

32.  DODATEČNÁ A VOLITELNÁ PRAVIDLA.

a)  Pořadatel se může rozhodnout vypustit do druhého a/nebo následujících kol pomalejší spřežení před rychlejšími spřeženími, např. v obráceném pořadí výsledků předchozího kola.

b)  Pořadatel se může rozhodnout uplatnit pravidla pro střídání skupiny psů jako v etapových závodech.

c)  Pořadatel může zavést dodatečná pravidla tak, aby byly splněny požadavky specifické pro místní podmínky.

d)  Dodatečná pravidla musí být v duchu Závodního řádu, jehož smysl se nesmí měnit.