Cestování se psy

 

 

Podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003

 Od 1. října 2004 je možné cestovat pouze s pasem dle nařízení (ES) č. 998/2003

 

 

1. Identifikace zvířete - jsou dva možné způsoby, a to tetování a označení zvířete mikročipem. Tetování provádí poradce chovu nebo soukromý veterinární lékař. Tetování musí být čitelné. Označení mikročipem provádí soukromý veterinární lékař. K označení je možné použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení - ISO 11784 a ISO 11785. Zvířata, která nejsou zapsána v plemenných knihách, musí být označena mikročipem.

 

2. Pas zvířete v zájmovém chovu (dále jen "pas") - je to jednotný doklad platný ve všech členských státech Evropské unie. Každý pas je označen kódem země (pro Českou republiku písmena CZ) a pořadovým číslem, přiděleným Státní veterinární správou ČR. Vzor pasu pro Českou republiku byl schválen Státní veterinární správou ČR. Chovatel pas získá u schváleného soukromého veterinárního lékaře.

 

3. Očkování proti vzteklině - zvířata musí být očkována od 3 měsíců stáří. Toto očkování provádí soukromý veterinární lékař v souladu s vakcinačním schématem dané očkovací látky. V ČR je povinnost každoročního přeočkování.

 

4. Sérologické vyšetření na vzteklinu - k tomuto vyšetření odebere schválený soukromý veterinární lékař vzorek krve a odešle (po domluvě s lékařem může zajistit odeslání i chovatel) k vyšetření do schválené laboratoře. Minimální hodnota hladiny ochranných protilátek musí být 0,5m.j./ml.

 

5. Ošetření proti echinokokóze, ošetření proti klíšťatům – členské státy mohou stanovit další požadavky pro vstup zvířat v zájmovém chovu na svoje území, např. ošetření proti ekto- a endoparazitům. Ošetření musí být provedeno a potvrzeno soukromým veterinárním lékařem. V pasu musí být zaznamenáno datum a hodina ošetření, název přípravku a výrobce.

 

6. Schválený soukromý veterinární lékař - soukromý veterinární lékař schválený a registrovaný pro vydávání pasů krajskou veterinární správou, kterému byl vydán "doklad o schválení a registraci". Požadované podmínky pro schválení jsou uvedeny v žádosti o schválení.

 

7. Dodatečné požadavky a omezení některých členských států při vstupu psů, koček a fretek z České republiky na jejich území - některé členské státy si stanovily další požadavky pro vstup zvířat v zájmovém chovu na svoje území (např. ošetření proti vnějším a vnitřním parazitům) nebo omezily vstup mláďat mladších 3 měsíců neočkovaných proti vzteklině.

 

 

Cestování se zvířaty z České republiky do ostatních členských států EU,

zpětný návrat a dovoz zvířat z těchto států

 

 

Musí být splněny tyto požadavky:

1. pas

2. identifikace zvířete mikročipem nebo tetováním

3. očkování proti vzteklině

 

Členské státy mohou povolit cestování s mláďaty mladšími 3 měsíců, která nejsou očkována proti vzteklině, pokud jsou provázena pasem a od narození pobývala v tomtéž místě, aniž by přišla do styku s volně žijícími zvířaty, nebo jsou provázena matkou, na které jsou závislá.

 

Stejné podmínky platí pro zpětný návrat a dovoz zvířat z těchto evropských států, které nejsou členy EU:

 

§ Andorra

§ Island

§ Lichtenštejnsko

§ Monako

§ Norsko

§ San Marino

§ Švýcarsko

§ Vatikán

 

Členské státy, které si stanovily další podmínky:

§ Kypr - ošetření proti echinokokóze a klíšťatům

§ Finsko - ošetření proti echinokokóze a klíšťatům

 

Členské státy nedovolující přemístění mláďat mladších 3 měsíců na své území:

 

§ Itálie

§ Kypr

§ Lotyšsko

§ Polsko

§ Francie

 

Poznámka: Při obchodování se zvířaty v zájmovém chovu musí být zvířata ještě doprovázena potvrzením veterinárního lékaře o tom, že 24 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení.

 

 

Cestování se zvířaty z České republiky do Velké Británie, Irska, Švédska a Malty

 

Musí být splněny tyto požadavky:

1. pas

2. identifikace zvířete mikročipem

3. očkování proti vzteklině

4. sérologické vyšetření na vzteklinu

5. ošetření proti echinokokóze

6. ošetření proti klíšťatům

 

Sérologické vyšetření není nutné opakovat, pokud po něm bylo zvíře pravidelně očkováno v intervalech doporučených výrobcem vakcíny.

Štěňata a koťata mladší 3 měsíců nesmí cestovat. Cestovat s nimi lze pouze tehdy, pokud tyto členské státy udělí výjimku.

 

Poznámka: Při obchodování se zvířaty v zájmovém chovu, musí být zvířata ještě doprovázena potvrzením veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení.

 

 

Očkování proti vzteklině

 

Očkování proti vzteklině musí být provedeno inaktivovanou vakcínou obsahující alespoň 1 mezinárodní jednotku (norma WHO).

Pro účely cestování se zvířetem se považuje očkování proti vzteklině za platné: a. 21 dní po provedení očkování, které je podle vakcinačního schématu požadovaného výrobcem považováno za poslední pro základní očkování, nebo b. ode dne přeočkování, pokud byla očkovací látka podána během doby platnosti předchozího očkování v zemi, kde bylo toto předchozí očkování provedeno (platnost očkování je dána výrobcem). Toto přeočkování je však považováno za základní, pokud neexistuje veterinární doklad potvrzující předchozí očkování.

 

Sérologické vyšetření na vzteklinu: Požaduje vyšetření hladiny protilátek proti vzteklině provedené alespoň 6 měsíců před vycestováním. Sérologické vyšetření lze provést nejdříve 30 dní po očkování proti vzteklině. Toto vyšetření musí být provedeno ve schválené laboratoři. Při cestování z České republiky do Velké Británie, Irska, Švédska a na Maltu je vyšetření vyžadováno u psů a koček.Při zpětném návratu a dovozu zvířat na území České republiky ze třetích zemí, které nejsou na seznamu vyjmenovaných 3. zemí, je vyšetření vyžadováno u psů, koček a fretek.Zvíře musí být mikročipem označeno před očkováním, vydáním pasu a odběru krve na vyšetření hladiny protilátek.

 

Velká Británie

§ Požaduje vyšetření hladiny protilátek proti vzteklině provedené alespoň 6 měsíců před vstupem do země.

 

Irsko

§ Požaduje vyšetření hladiny protilátek proti vzteklině provedené alespoň 6 měsíců před vstupem do země.

 

Malta

§ Požaduje vyšetření hladiny protilátek proti vzteklině provedené alespoň 6 měsíců před vstupem do země.

 

Švédsko

§ Požaduje vyšetření hladiny protilátek proti vzteklině provedené minimálně 120 dní a maximálně 365 dní po očkování proti vzteklině.

 

 

Požadavky na odběr vzorků séra pro stanovení protilátek proti vzteklině

 

  Odebranou krev je nutné ponechat několik hodin stát při pokojové teplotě do vytvoření koagula. Po několika hodinách (druhý den) se sérum stáhne pipetou, nebo slije do čisté plastové zkumavky (např. typu eppendorf).Větší množství séra lze získat po centrifugaci při 1000 g po10-15min. Pro stanovení protilátek postačí 1 -1,5 ml čirého, nehemolytického séra. K séru se nepřidávají žádné konzervační látky a vzorky se uchovávají krátkodobě v chladu a dlouhodobě zamražené. Pro delší transport do příslušné laboratoře je rovněž vhodný chladový režim, nebo alespoň ochrana před vysokými teplotami.

 

  Schválenou laboratoří pro stanovení protilátek proti vzteklině je v České republice národní referenční laboratoř vztekliny při SVÚ Praha. Zájemce do laboratoře pro vzteklinu musí doručit sérum odebrané podle výše uvedené instrukce spolu s vyplněnou žádankou (SVÚ Liberec CZ/EN nebo SVÚ Praha CZ/EN).

 

  V žádance musí být vyplněny všechny údaje, jinak nebude vyšetření provedeno. Cena vyšetření činí 1280,- Kč plus poštovné ve výši 70,- Kč. Vyšetření je účtováno přímo majiteli zvířete a výsledek zaslán dobírkou. Souhlas majitele zvířete s touto formou úhrady vyšetření musí být v žádance potvrzen podpisem. SVÚ Praha Zkušební laboratoř diagnostiky infekčních nemocí zvířat Oddělení patologie a parazitologie, laboratoř vztekliny Sídlištní 136/24 165 03 Praha 6 - Lysolaje Tel: 251 031 271 Fax: 220 920 655 patologie@svupraha.cz

 

Balení vzorku: U firmy O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. je možné sipro balenía přepravu vzorků objednat obaly,které splňují požadavky pro zasílání infekčního materiálu tř. 6.2. dle mezinárodních norem UN 2814, UN 2900 a UN 3373 do zahraničí, a to i v chlazeném nebo mraženém stavu. Uvedené obaly lze objednat na adrese: O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. Na Harfě 9 190 00 Praha 9 Tel.: 266 313 909-11 Fax: 266 034 686 info@oks.cz https://www.biopro.cz/

 

 

Ošetření proti echinokokóze (odčervení)

 

Velká Británie

§ ošetření 24 - 48 hodin před vstupem do země

 

Irsko

§ ošetření 24 - 48 hodin před vstupem do země

 

Malta

§ ošetření 24 - 48 hodin před vstupem do země

 

Švédsko

§ ošetření provedené ne více než 10 dní před vstupem do země

 

Kypr

 

§ ošetření 24 - 48 hodin před vstupem do země

 

Finsko

§ ošetření provedené ne více než 30 dní před vstupem do země

§ do pasu musí být zaznamenána také dávka přípravku

 

 

Ošetření proti klíšťatům

 

Velká Británie

§ ošetření 24 - 48 hodin před vstupem do země

§ k ošetření nelze použít obojek proti klíšťatům

 

Irsko

§ ošetření 24 - 48 hodin před vstupem do země

§ k ošetření nelze použít obojek proti klíšťatům

 

Malta

§ ošetření 24 - 48 hodin před vstupem do země

§ k ošetření nelze použít obojek proti klíšťatům

 

Kypr

§ ošetření 24 - 48 hodin před vstupem do země

§ ošetření přípravkem, který obsahuje účinnou látku fipronil

 

  Vysvětlení otázky nutnosti veterinárního osvědčení v souvislosti se svodem psů. Přemisťování a vnitrostátní přepravu zvířat řeší zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon). Pokud se týká psů účastnících se svodu, vztahuje se na ně § 6 odst. 5 písm. b) výše zmíněného zákona. Jestliže pes má očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata, nepotřebuje veterinární osvědčení.Není důvod požadovat před svodem potvrzení od soukromého veterinárního lékaře.Výraz "psi musí být klinicky zdraví" znamená, že v době účasti na svodu pes nemá vnější příznaky onemocnění. Aktuální zdravotní stav psa posoudí soukromý veterinární lékař, který provádí přejímku zvířat.

 

Na základě informací Státní veterinární správy zpracoval MVDr. Lubomír Široký