Řád ochrany zvířat při závodě psích spřežení

 

 

Čl. 1
Název a sídlo osoby pořádající závody psích spřežení

 1. Tento řád ochrany zvířat při závodech psích spřežení byl zpracován a je určen pro Českou asociaci sportu psích spřežení se sídlem v Praze, Zátopkova 100/2, PSČ 160 17, Praha 6 - Břevnov, IČO 00409821, zastoupenou předsedou Ing. Jiřím Krejčím, Harrachov 226 a její členské subjekty. Seznam členských subjektů viz příloha.
 2. Česká asociace sportu psích spřežení v souladu s ustanoveními zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, vydává po projednání a schválení Ústřední komisí pro ochranu zvířat tento ,,Řád ochrany zvířat při závodech psích spřežení" (dále jen ,,Řád").

 

 

Čl. 2
Účel a cíle Řádu

 1. Účelem Řádu je metodicky stanovit podmínky pro feny a psy (dále jen "psi") a pravidla pro zacházení se psy při Závodech psích spřežení (dále jen "Závody") podle současných požadavků na ochranu zvířat a péči o jejich pohodu.
 2. Tento Řád neumožňuje použití psů pro přípravu a provedení triků nebo výkonů v divadelním a varietním představení, filmu, televizním programu nebo podobném veřejném představení.
 3. Řád nenahrazuje ustanovení a podmínky stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (např. doklad o provedení stanovených vyšetření zvířat, kontrola zdravotního stavu zvířat).

 

 

Čl. 3
Pořadatel Závodů

 1. Odpovědnou osobou, která jako pořadatel odpovídá při přípravě a průběhu Závodu za dodržování a kontrolu Řádu a zabezpečení ochrany a péče o zvířata, je každým organizátorem-klubem jmenovitě určený ředitel Závodu (dále jen ,,Pořadatel"). Jméno pořadatele(ředitele závodu) bude uvedeno v žádosti o stanovení veterinárních podmínek pro Závod, která je předkládána v případě Závodu s účastí pouze českých závodníků Krajské veterinární správě (dále jen "KVS") a následně obci. V případě Závodu s mezinárodní účastí je žádost o stanovení veterinárních podmínek předkládána Státní veterinární správě ČR(dále jen "SVS ČR"), odbor ochrany zdraví zvířat a následně obci.
 2. Pořadatel předkládá žádost o stanovení veterinárních podmínek pro Závod KVS místně příslušné podle místa konání Závodu nebo SVS ČR v případě mezinárodní účasti. Součástí žádosti je prohlášení o platnosti tohoto Řádu. Po stanovení veterinárních podmínek a odsouhlasení prohlášení o platnosti Řádu je předkládána žádost o souhlas s pořádáním Závodu místně příslušné obci.

 

 1. Pořadatelem Závodu může být pouze osoba s takovými teoretickými a praktickými znalostmi o psech, aby byla schopna:

                  a)   rozpoznat zjevné příznaky zhoršeného zdravotního stavu psů

b)   zjistit změny v chování psů

c)   určit, zda celkové prostředí je vhodné k zachování zdraví a pohody psů

d)   organizačně zabezpečit ochranu psů při pořádání Závodu.

 1. Pořadatel je oprávněn a povinen

a) kontrolovat dodržování Řádu v místě jeho konání, vyžadovat od jednotlivých osob plnění povinností Řádem stanovených a při zjištění závad je povinen neodkladně zjednat nápravu,

b) mít po dobu konání veřejného vystoupení nebo svodu tento Řád k dispozici v písemné podobě a na vyžádání jej předložit účastníkům nebo orgánům ochrany zvířat.

 

 

Čl. 4
Druh zvířat, která se Závodů účastní

 1. Závodů se účastní psi různých ras a plemen s průkazem původu i bez průkazu původu. Řád se vztahuje na maximální počet 900 psů zúčastněných při Závodech. Při pořádání ME případně MS se může účastnit až 900 psů, při běžných českých závodech se počty psů pohybují okolo 200 - 300 psů.
 2. K Závodu lze používat jen feny a psy zdravé a v dobré kondici.
 3. Aktuální seznam psů, včetně jejich dokladů, údajů o vakcinacích a identifikaci psů používaných při Závodu je po celou dobu Závodu uložen u pořadatele a jeho kontrola je součástí veterinární přejímky psů na místě konání závodu a může být na vyžádání předložen orgánům ochrany zvířat.
 4. Podle tohoto řádu se Závodů nesmí účastnit :a)  psi mladší 12 měsíců pro Závody typu sprint a mid, psi mladší 18 měsíců pro Závody typu long, březí feny ve druhé polovině březosti, kojící feny nejméně 50  dnů po porodu

b)  psi nemocní nebo podezřelí z onemocnění, které by ovlivnilo jejich výkon nebo  jim působilo bolest, utrpení nebo poškození jejich zdravotního stavu

c)   psi, kteří jsou léčeni se mohou účastnit pouze po vyšetření veterinárním lékařem a s jeho souhlasem

d)  psi, kteří jsou agresivní vůči svému okolí, lidem a ostatním psům

e)   psi se zákrokem provedeným v rozporu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. g) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zejména psi s kupírovanýma ušima,

f)   psi pod vlivem zakázaných látek (doping) nebo kterého účastník (chovatel) odmítl podrobit vyšetření, jež bylo při podezření z užití těchto látek požadováno k jejich zjištění

g)  psi přepravení na Závod nevhodným způsobem, přepravním prostředkem nebo za podmínek, které nejsou v souladu s tímto Řádem.

 

 

Čl. 5
Způsob manipulace se psy s popisem a charakteristikou činností
prováděných se psy

 1. Závodu se účastní závodní týmy složené z jezdce(mushera) a spřežení, které může mít jednoho až 24 psů. Závodí se na čas, starty probíhají intervalovým způsobem, tam kde to podmínky dovolí mohou být hromadné starty.
 2. V průběhu závodu je jezdec ve všech disciplínách tažen spřežením po závodní trati. K závodům se používají psi (různých plemen a kříženců) odpovídající fyzické kondice, kteří jsou pro tyto sporty cvičeni. Pes oblečený do postroje pro tažné psy je centrální tažnou šňůrou spojen se závodníkem, a to k pasu závodníka nebo k přední části: kola, koloběžky, káry, saní, oblouku Pulky (malý záchranný člun tažený psem po sněhu). Psi jsou zapřaženi jednotlivě nebo po párech. Větší počet psů je obvykle zapřažen po dvojicích vedle sebe, každý pes musí být spojen s centrální šňůrou krční spojkou a tažnou šňůrou. Běží-li vpředu dva vůdčí psi musí být spojeni krční spojovací šňůrou. Jednotlivý vůdčí pes běží bez krční spojky. Pes nebo psi běží v následujících disciplínách vždy před běžcem(disciplína Canicross), před jezdcem na kole (Bikejoring), jezdcem na koloběžce (Scooter), jezdcem na káře(spřežení na suchu), jezdcem na lyžích (Skijoring), jezdcem na saních(spřežení na sněhu), jezdcem na lyžích a táhne Pulku (disciplína Pulka). Opíráním psů do postrojů dochází k napínání tažných šňůr, k pohybu kupředu v klusu nebo ve cvalu a ke zrychlování celého závodního týmu.
  Z pohledu psa jsou všechny disciplíny stejné, běží v postroji vepředu buď sám nebo ve dvojici, disciplíny se liší pouze tím na čem jezdec jede nebo i běží. Pojem "na suchu" znamená závody bez sněhu na holé zemi. Závody se neliší dle ročního období, vše je stejné, jen povrch se liší.
 3. Ovládání psů je prováděno pouze hlasem nacvičenými povely.
 4. Manipulace se psy, pravidelné venčení(vykládání z boxu, provětrání a nakládání do boxu), příprava na závod(venčení, oblékání postrojů, zapřahání do spřežení) probíhá vždy pod dohledem jezdce nebo pomocníka, psi musí být vždy pod kontrolou a jsou buď vedeni v ruce za obojek, nebo uvázáni na vodítku nebo odbočce stake-outu (zkrácená vodítka připevněná k centrálnímu lanku pro venčení a větrání většího množství psů).
 5. Na území závodu je zakázáno volné pobíhání psů, v případě úniku psa musí jezdcem být okamžitě podniknuta opatření k jeho odchycení.
 6. Závody jsou obvykle dvoudenní, ale také jednodenní nebo vícedenní(Mistrovství ČR nebo etapové).
 7. Existují tři typy Závodů: Krátké-sprint na tratích do 25 km, střední-mid na tratích 35-75 km a dlouhé-long na tratích 45-120 km. Přesná délka trati se určuje pro každý závod samostatně, podle terénních podmínek, klimatických podmínek(sucho nebo sníh) a počtu psů. Při krátkých závodech-sprint mohou psi podle své trénovanosti absolvovat více běhů v jednom dni, maximálně však třikrát, minimální odstup mezi běhy je 5-15 minut. Při Závodech typu mid a long nelze absolvovat více běhů v jednom dni. Do jednotlivých kol, etap mohou být pořadatelem z různých důvodů (především klimatických) vložena odpočinková místa, která když jsou zřízena musí být vybavena dostatečným množstvím čerstvé vody a zařízením na odložení psů(např. přepravní přívěs s boxy).
 8. Při teplotách vyšších než 13 stupňů C je doporučeno před startem psy namočit a po ukončení závodu při vyklusávání je znovu ochladit vodou. Po závodě musí mít pes přístup k dostatečnému množství vody nebo musí být v pravidelných intervalech napájen. Pořadatel musí zajistit dostatečný zdroj vody pro všechny psy na území závodu.
 9. Majitel psa (psovod) je povinen sledovat svého psa, pravidelně ho venčit a průběžně mu zajišťovat napájení a krmení v dostatečném množství, aby neutrpěla jeho pohoda a zajistit mu odpočinek.

 


Čl. 6
Zařízení, vybavení, pomůcky pro manipulaci, závodění
nebo jinou činnost se psy

 1. Při Závodu se při manipulaci se psy používá vodítko, obojek, tažný postroj a tažné šňůry. Obojky, tažné postroje a tažné šňůry jsou přiměřeny stavbě těla, věkovým schopnostem a výkonnosti zvířat, aby nedocházelo k omezení pohybu, nezpůsobovaly bolest a zraňování psa. Veškeré vybavení musí být v dobrém technickém stavu, aby nedošlo k nečekanému uvolnění.
 2. Jezdec nebo jeho pomocník odpovídá za to, že jím použitá výstroj, výzbroj a pomůcky jsou v takovém stavu, aby jejich použitím bylo vyloučeno poranění, utrpení nebo poškození zdraví zvířete. Při poruše výstroje, která by mohla způsobit utrpení zvířete, jsou musheři nebo jejich pomocníci povinni výstroj okamžitě upravit, vyměnit, nebo závod ukončit. Jízda se psím spřežením je založena na radosti psů z cíleného pohybu, na přátelství a porozumění se psy. Odměnou pro psy je pohybová aktivita a vlastní závod na který se většinou mimořádně těší, následně také pamlsek a pochvala.
 3. Fyzické trestání psů, ať už nějakým nástrojem nebo bez něj, je zakázáno. Výjimkou je rozehnání případné rvačky psů.
 4. Není povoleno používání jakýchkoli bolest působících pomůcek, např. je zakázáno používat:

a)  elektrické a elektronické obojky,

b)  stahovací obojky bez mechanického omezení úplného zatažení smyčky ,obojky s ostny a pomůcky, které způsobují nebo mohou způsobit psům bolest, zranění a stres,

c)  vybavení a pomůcky, které ovlivňují chování psa vyvoláváním působení negativních zvukových, pachových nebo jiných chemických podnětů,

d)   poškozenou výstroj a výcvikové pomůcky, který by mohly zranit psa nebo mu působit jiné utrpení,

 

 

Čl. 7
Prostory, ve kterých se Závod koná a prostory k ustájení

 1. Závod se koná na "území závodu", které se skládá z vyhrazeného parkoviště, prostor pro diváky, místo úvaziště (stake-outu)- to je prostor ustájení, vykládání, nakládání, venčení a přípravy psů pro závod, prostor startu a cíle, místa vyhrazená pro kontroly a závodní tratě. Závodní tratě jsou dostatečně široké a bez překážek. Jsou značeny dostatečným počtem dobře viditelných terčů. Terče jsou umístěny vedle tratí tak, aby nemohly způsobit zranění psů. Odbočování nebo křížení tratí může být zabezpečeno hlídkou s přenosným oplůtkem.
  Závody na suchu (bez sněhu) se konají na tratích, které svým charakterem a povrchem nemohou psům přivodit zranění, povrch je dle místních podmínek travnatý, hlinitý, kamenitý - šotolinový, místy může být trať i asfaltová. Závody zimní se pořádají pouze při dostatečné vrstvě sněhu.
  Pořadatel před zahájením Závodu prověří kvalitu povrchu trati, prověří výskyt nebezpečných předmětů (skleněné střepy, kov), případně zabezpečí opatření k předcházení poranění psů. V krajním případě může odvolat Závod v takto nebezpečném prostoru.
 2. Manipulaci, napájení, krmení, zabezpečení psů, jejich ochranu před nepříznivými vlivy počasí zabezpečuje jezdec a jeho pomocník, kteří jsou povinni pravidelně kontrolovat své psy zda jsou v pohodě a bez problémů.
 3. Prostory k ustájení psů jsou přepravní boxy nebo zvlášť pro přepravu psů upravený prostor automobilu nebo přepravky pro psy, ve kterých byli psi přepraveni do místa Závodu. Vykládání a nakládání z boxů a do boxů provádí jezdec a jeho pomocníci v místě úvaziště v pravidelných intervalech tak často, aby nedocházelo k vyměšování psů uvnitř boxů. Denní interval max. 4 hodiny a následuje minimálně 0,5 hod. venčení, noční klid-doba spánku, kdy se psi nevenčí je od 22,30 do 6,00. Psi nesmějí zůstat venku bez dohledu jezdce nebo pomocníka, v noci po dobu nočního klidu také nesmějí zůstat venku.
  Přepravní prostor-box-přepravka není určen k trvalému pobytu (max. 4 hodiny a nebo doba spánku 22,30-6,00) a tak by neměl být příliš malý, aby pes mohl zaujmout odpovídající přirozenou polohu ani příliš velký, aby se za jízdy mohl pes vzepřít o stěny případně o strop a nemusel balancovat a vysilovat se při jízdě také, aby se omezilo nebezpečí zranění při prudkém brzdění nebo případné havárii. Prostor musí být minimálně tak velký, aby umožnit pohodlné nastoupení a vystoupení psa, ležení a otočení.(doporučené rozměry jsou šířka - 2,5x šířka hrudníku, výška - kohoutková výška psa +15%, délka - délka psa od kohoutku ke kořeni ocasu +30%).
 4. Pořadatel podle rozsahu akce v místě Závodu před jeho zahájením a v průběhu zajistí:

a)   vhodné místo a velikost všech součástí "území závodu" tak, aby tato odpovídala prostorem počtu účastníků a diváků.

b)  dostatečný zdroj zdravotně nezávadné vody, minimální spotřeba vody na psa a den je 3 l.

c)  odpovídající počet, poučení a vhodné označení (pořadatelské pásky, apod.) a kontrolu činnosti osob, které budou organizačně akci zajišťovat a stanoví konkrétní postup při jejich činnosti,

d)  zabezpečení a vymezení prostorů pro případné diváky, pomocných prostorů a organizaci parkování dopravních prostředků, přepravních přívěsů, pomocného vybavení apod. tak, aby bylo minimalizováno riziko možného utrpení psů, kteří se akce zúčastní,

e)   prostor pro případnou izolaci poraněných nebo nemocných psů,

f)  podmínky pro provádění veterinární péče a poskytnutí první pomoci psům psovody; pro případ odborného zákroku zajistí její pohotovostní poskytnutí veterinárním lékařem,

g)   pokud se psi účastní akce trvající více než jeden den, nejméně jedenkrát denně jejich prohlídku a prohlídku technologických zařízení; zajistí v nejkratší možné době odstranění každé zjištěné závady tak, aby nebyl ohrožen život a zdraví psů. K zajištění prohlídky psů v kterékoli době musí být připraveno stabilní nebo mobilní osvětlení, které umožní důsledné provedení prohlídky.

 

 

Čl. 8
Přeprava psů na Závod

 1. Přeprava psů musí být prováděna v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 193/2004 Sb.,o ochraně zvířat při přepravě. Psi jsou na akci přepravováni většinou osobním vozem nebo dodávkou s odděleným prostorem pro psy nebo s vestavěnými boxy nebo v přívěsu s přepravními boxy a to jezdcem a jeho pomocníky, kteří jsou většinou majiteli psů. Psy lze přepravovat jedině tehdy, pokud jejich tělesný stav plánovanou přepravu dovoluje. To znamená, že je do místa Závodu zakázáno přepravovat psy nemocné nebo zraněné tak, že nesnesou transport.
 2. Zejména je nutno dodržovat následující zásady:

a)   pes musí mít zajištěn dostatek prostoru k tomu, aby mohl zaujmout odpovídající přirozenou polohu

b)  přepravní prostor není určen k trvalému pobytu(max 4 hodiny a spánek) a tak by neměl být příliš malý(viz.2a) ani příliš velký, aby se za jízdy mohl pes vzepřít o stěny případně o strop a nemusel balancovat a vysilovat se při jízdě, také aby se omezilo nebezpečí zranění při prudkém brždění nebo případné havárii. Prostor musí být minimálně tak velký, aby umožnit pohodlné nastoupení a vystoupení psa, ležení a otočení.(doporučené rozměry jsou šířka - 2,5x šířka hrudníku, výška - kohoutková výška psa +15%, délka - délka psa od kohoutku ke kořeni ocasu +30%)

c)   psi musí být umístěni ve vozidle tak, aby neohrozili ani řidiče ani sebe.

d)  v místě uložení psa musí být měkká podložka nebo v boxu dostatečná a suchá podestýlka, sláma, dřevitá vlna nebo jiný vhodný materiál

e)   větrání a objem vzduchu v dopravních prostředcích je třeba upravit tak, aby odpovídaly podmínkám přepravy a byly přiměřené počtu přepravovaných psů

f)   v průběhu přepravy musí být psi pravidelně kontrolováni, cestou je třeba dodržovat pravidelné zastávky na venčení tak, aby nedocházelo k vyměšování psů uvnitř přepravního prostoru, maximální doba uzavření v psa je 4 hodiny a následně 30 minut venčení

g)  v průběhu déle trvající přepravy je třeba podávat vodu a krmení

h)  je třeba přizpůsobit styl jízdy tak, aby se zabránilo nadměrným otřesům, naklánění nebo cukání.

 1. Psy lze přepravovat pouze v dopravních prostředcích, které jsou zvlášť upraveny pro přepravu psů a konstruovány tak, aby technicky zabezpečily jejich pohodu, minimalizovaly možnost jejich zranění při přepravě, umožňovaly pravidelnou kontrolu jejich stavu a jejich pohody a splňovaly technické požadavky a měly stanovené vybavení - boxy, zvlášť upravené prostory automobilu nebo v přepravkách pro psy. Psy zásadně nelze přepravovat v uzavřených zavazadlových prostorech osobních vozidel bez větrání (tzv. "kufrech automobilů"). Zejména v letním období na slunci nelze zvířata ponechávat bez dohledu v opuštěném uzavřeném vozidle, byť v prostoru určeném pro přepravu osob.
 2. V prostorech přepravních prostředků, v nichž jsou přepravováni psi, se nesmí manipulovat s volným ohněm, nesmí být současně přepravovány předměty, které by mohly nepříznivě ovlivnit pohodu psů nebo poškodit jejich zdraví, zejména látky dráždivé a hořlaviny.
 3. Během vykládání a nakládání musí být se psy zacházeno šetrně. Při nakládání, vykládání, přemisťování a usměrňování psů mohou být používány jen nástroje, vybavení určené k tomuto účelu a způsobem, aby psům nepůsobily bolest a utrpení. Doporučujeme psy na manipulaci při nakládce, přepravě a vykládce postupně navykat.
 4. Ponechání psa v uzavřeném dopravním prostředku bez dozoru člověka je povoleno pouze krátkodobě. Psu musí být v takovém případě zajištěn dostatek vzduchu, prostoru, případně světla a dále je nutné zajisti vhodnou teplotu prostředí (např. funkční klimatizace v létě a topení v zimě). Delší ponechání psa v uzavřeném prostoru dopravního prostředku(déle než 4 hodiny), může být považováno za týrání, mimo dobu spánku od 22,30 do 6,00.
 5. Nocování zvířat v místě Závodu je možné pouze v přepravních prostorech dopravních prostředků, kterými byli psi do místa závodu přepraveni.

 

 

Čl. 9
Veterinární péče a kontrola dodržování Řádu

 1. Pořadatel zabezpečí po dobu Závodu veterinární péči o psy včetně poskytnutí první pomoci a zajištění odborné služby veterinárním lékařem.
 2. Dozor nad ochranou psů jsou oprávněni vykonávat inspektoři Krajské veterinární správy, kteří se pořadateli prokáží služebním průkazem.
 3. Pořadatel a jezdec je povinen poskytnout pracovníkům dozoru na ochranu zvířat potřebné doklady, informace, věcnou a osobní pomoc, nezbytnou k výkonu jejich činnosti, včetně předvedení psů na požádání na místo určené pracovníkem provádějícím dozor.
 4. Jezdec musí psům v případě potřeby poskytnout první pomoc, případně si vyžádat odborný zákrok veterinárního lékaře.

 

 

Čl. 10
Poučení osob o ochraně zvířat

 1. Pořadatel provede při presenci a při poradě před závodem poučení osob, které se aktivně účastní Závodu o tom, jak mají manipulovat se psy, připravovat pomůcky nebo jiné vybavení a seznámí je se zásadami zabezpečení pohody a ochrany zvířat podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcích předpisů a tohoto Řádu.
 2. Pořadatel zabezpečí zejména, aby:

a)   se psy bylo zacházeno klidně a rozhodně a psi měli zabezpečenou pohodu, nebyli drážděni nebo týráni a bylo minimalizováno riziko jejich poranění;

b)  nepovolané osoby, které nevykonávají službu, neměly přístup do prostor, kde je pečováno o psy, nebo kde je vyhrazen prostor pro přípravu na start a start a cíl

c)   zamezil nevhodnému chování jezdců nebo pomocníků; za takové chování se považuje zejména:

 • nadměrné pobízení unaveného zvířete,
 • nedostatečné ovládání zvířete, nebo jiné hrubé zacházení,
 • pokračování v závodě s prokazatelně zraněným zvířetem,
 • používání biče nebo jiného předmětu, který bič nahrazuje,
 • použití nedovolených nebo poškozených pomůcek a výstroje zvířete, které mohou působit zvířeti utrpení (viz pro disciplinu zakázané pomůcky a výstroj, pomůcky využívající elektrický proud apod.),

d)  osoby manipulující se psy přistupovaly k nemocnému či poraněnému psovi vždy se zvýšenou opatrností a aby zvláštní pozornost věnovaly přístupu ke psovi, který se projevuje jako nebezpečný a při zacházení s nimi byly jištěny další osobou;

e)   při provádění speciálních úkonů, např. veterinárních zákroků, které provádí odborně způsobilá osoba, byl na místě, kde se zákrok provádí, potřebný počet dalších poučených osob;

f)   při provádění zvláštních úkonů u neklidných psů byly použity vhodné prostředky k fixaci psa, nebo podán zklidňující preparát veterinárním lékařem;

g)  osoby manipulující se psy věnovaly zvýšenou pozornost psům v situacích doprovázených hlukem nebo jinými negativními podněty, braly na vědomí skutečnost, že psi obvykle přicházejí do dosud nepoznaného prostředí, z různých skupin, nejsou na sebe navyklí, nebo mohou projevit obranné reakce, zvýšenou péči je třeba věnovat psům poraněným

h)  osoby manipulující se psy byly informovány o opatřeních v případě mimořádných opatření (např. útěk psa mimo vyhrazené prostory, požár) a zabezpečily ochranu psů před utrpením a vznikem nebezpečných situací;

i)   všichni zúčastnění potvrdili, že byli pořadatelem seznámeni s předpisy na ochranu zvířat a tímto Řádem.

 

 

Čl. 11
Důvody k zastavení Závodu

 

Pořadatel je oprávněn a povinen

a)   ukončit Závod při důvodném podezření z vážného porušení povinností stanovených zákonem na ochranu zvířat, jeho prováděcími předpisy nebo tímto Řádem z důvodů ochrany zvířat v případě nevhodného zacházení více účastníků se psy nebo nezvladatelného chování návštěvníků Závodu

b)   zastavit konání Závodu při nezpůsobilosti podmínek (počasí, terénu, zařízení, vybavení atd.), které vyvolaly nebo mohou vyvolat utrpení psů

c)   vyřadit ze Závodu psy, kteří svým chováním ohrožují bezpečnost osob nebo ostatních psů

d)  vyřadit ze Závodu psy v případě, že by se u nich projevily příznaky nemoci, stresu či jiné negativní příznaky, které by vedly k jeho utrpení

e)   průběh závodu zastavit při důvodném podezření z porušení povinností stanovených zákonem na ochranu zvířat, jeho prováděcími předpisy nebo tímto Řádem až do provedení nápravy nebo osobu, která stanovené podmínky porušila napomenout, případně vyloučit a jejího psa z pořádání závodů vyřadit. Za takové chování se považuje zejména:

 • nadměrné pobízení unaveného zvířete,
 • nedostatečné ovládání zvířete nebo jiné hrubé zacházení,
 • pokračování v závodě s prokazatelně zraněným zvířetem,
 • používání biče nebo jiného předmětu, který bič nahrazuje,
 • použití nedovolených nebo poškozených pomůcek a výstroje zvířete, které mohou působit zvířeti utrpení (viz pro disciplinu zakázané pomůcky a výstroj, pomůcky využívající elektrický proud apod.),

 

 

Čl. 12
Platnost a účinnost Řádu

Tento Řád je platný pouze ve znění schváleném Ústřední komisí pro ochranu zvířat; změny tohoto Řádu musí být projednány s Ústřední komisí pro ochranu zvířat a být schváleny.

Tento Řád nabývá platnosti a účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o schválení Ústřední komisí pro ochranu zvířat.

 


V Harrachově dne 20.8.2006

Razítko žadatele a podpis žadatele

 

Příloha č. 1:

Seznam klubů provozujících sport psích spřežení ve sdružení SSPS - Svaz sportů psích spřežení ČR

Příloha Řádu pro ochranu zvířat při závodech psích spřežení

Registrační číslo klubu Jméno klubu Město - sídlo klubu Předseda - zástupce klubu

2 PROSTĚJOV I Určice Ježek Vladimír, Křenůvky 51, 798 04 Určice
3 OBŘÍ SKÁLA Vidnava Diblík Zbyněk, Hrdinů 292, 790 55 Vidnava, zbynek.diblik@cbox.cz
6 HRADEC KRÁLOVÉ Všestary Stejskal Milan, Všestary 64, 503 12 Všestary, stejskal@mushing.cz
9 KRUŠNOHORSKÝ Hřebečná Abertamy Šindelářová Dagmar, Pohraničníků 34, 362 35 Hřebečná Abertamy
10 HARRACHOV Harrachov Sommerová Hana, Harrachov 585, 512 46
11 BASK Č. B České Budějovice Petroušek Karel, A. Kříže 30, 370 06 České Budějovice
13 DRC Staňkov Bláha Roman, Žižkova 211, 345 61 Staňkov
15 ŠKVOŘETICE Blatná Lacko Štefan, Škvořetice 1, 388 01 Blatná
16 HANÁCKÝ Dub nad Moravou Macková Renáta, Charváty - Drahlov 153, 783 75 Dub nad Moravou, hanackymusherclub@tiscali.cz
17 DĚČÍN Děčín XX Nešněrová Dagmar, U Křížku 28, 405 05 Děčín XX, jnesnera@volny.cz
19 SK HUSKY Nové Město na Moravě Fialová Alena, Radnická 113, 592 31 Nové Město na Moravě
20 METUJE Červený Kostelec Hanuš Jaromír, Za občinou 1148, 549 41 Červený Kostelec, jaromir.hanus@tiscali.cz
21 BESKYDSKÝ Šenov u Nového Jičína Valů Jan, U zastávky 480, 742 42 Šenov u Nového Jičína
23 PRÁCHEŇ Čestice Němec Michal, Zahorčice 17, 387 19 Čestice, michal.nemec@mushing.cz
25 KRAKONOŠ Vrchlabí Pfeifer Pavel, Čistá u Horek 235, 512 35 , pavelpf@volny.cz
27 MOLDAVA Hrob Čurda Milan, Verneřice 140, 417 04 Hrob, curdovi@volny.cz
28 ORLING Libchavy Váňa Stanislav, Horní Libchavy 124, 561 16 Libchavy, vanast@orling.cz
29 ZVIČINA Kocléřov Dědek Jiří, Vítězná 49, 544 01 Kocléřov
32 PODBRDSKÝ Holoubkov Karas František, 338 01 Holoubkov 264
33 FRAM Praha 6 Kovářík Václav, V hliništi 198, 164 00 Praha 6, vaclav.v.kovarik@gsk.com
34 HAVL. BROD Štoky Pfeifer Josef, Dobrohostov 10, 582 53 Štoky, pfeifer.j@tiscali.cz
35 KLADNO Kladno Stejskal Jiří, Brjanská 3019, 272 04 Kladno, sgagyr@volny.cz
36 KŘIVOKLÁT Rakovník Strakoš Josef, Nový dům 45, 269 01 Rakovník
38 PROSTĚJOV II Kelčice Bradová Martina, Vranovice 88, 798 08 Kelčice
40 PLZEŇ Plzeň Bihary Oldřich, Tymákov 29, 332 01 , bihary@zce.cz
41 HLUČÍN Hlučín Seidl Luboš, Vinohradská 57, 748 01 Hlučín, kontakt@mushing.cz
42 SLOVÁCKÝ Uherský Brod Sedláček Jindřich, Šaripova 1804, 688 01 Uherský Brod, jinsed@post.cz
43 PÁLAVA Brno Humpolíček Pavel, Myslivecká 67/a, 620 00 Brno
45 BÍLÁ STOPA Staré Město Souček Martin, Staré Město 182, 569 32
46 RMC-SAZENÁ Sazenná Šach Jaroslav, Sazená 26, 273 24 , jaroslav.sach@Genius.cz
48 BYSTŘICKO Bystřice nad Pernštejnem Sádecká Petra, Dvořiště 1031, 593 01 pošta Bystřice nad Pernštejnem
49 ASKINO Omice u Brna Trnka Jiří, Brněnská 257, 664 41 Omice u Brna
50 TOP SKIJOR Praha 8 Porubský Pavel, Novákových 4, 180 00 Praha 8, Pavel.Porubsky@ct.cz
51 SAMOTA Silůvky Levíček Martin, Samota 178, 664 46 Silůvky, levicek@mushing.cz
52 POHODA Starovice Fabiánek Jaroslav, Starovice 333, 693 01 , j.fabianek@worldonline.cz
55 ČESKÁ SIBIŘ Votice Kronus Roman, Wolkerova 388, 259 01 Votice, rkronus@ste.cz
56 KLUB ČHP Debř nad Jizerou Fiedler Michael, Sellnerova 326, 293 07 Debř nad Jizerou, fiedler666@volny.cz
57 LONG HAIR TAILS pošta Kamýk n.Vltavou Novotný Roman, Solenice 82, 262 63 pošta Kamýk n.Vltavou, novotnyroman@seznam.cz
58 MAXIČKY Děčín 19 Toncar Petr, Sněžnická 9/73, 405 02 Děčín 19, p.toncar@seznam.cz
59 JIČÍN Železnice Vraštil Vladimír, Palackého 77, 507 13 Železnice