Organizační řád a pravidla pro Canicross a Bikejöring

 

 

Organizační řád pro Mistrovství Evropy

Obsah:

Kapitola 1 : Organizace Mistrovství Evropy…………………...…...….2

Kapitola 2 : Termíny ………………………………………….....…....... 2

Kapitola 3 : Výběr pořádající země………………………….…..…..... 2

Kapitola 4 : Technická komise…………………………………..….......2

Kapitola 5 : Vzdálenosti……………………………………………........3

Kapitola 6 : Kategorie……………………………………………...........3

Kapitola 7 : Medaile……………………………………………….…......4

Kapitola 8 : Výsledková listina…………………………………........….4

Kapitola 9 : Oficiální vývěsní tabule :…………………………..….......4

Kapitola 10: Prezenční místnost……………………………….….....…4

Kapitola 11: Pojištění………………………………………………......…4

Kapitola 12: Startovní čísla………………………………………….......4

Kapitola 13: Měření času………………………………………….….....5

Kapitola 14: Komisaři závodu……………………………………..….....5

Kapitola 15: Bezpečnost…………………………………….……….......5

Kapitola 16: Zdravotní služba…………………………….……….….....5

Kapitola 17: Veterinární služba……………………………….……....…5

Kapitola 18: Protidopingová kontrola………………………….…….....5

Kapitola 19: Právo na odvolání……………………………….……...…6

Kapitola 20: Vyznačení trasy……………………………………..…......6

Kapitola 21: Seznámení se s dráhami…………………………..…......6

Kapitola 22: Start………………………………………………...…….....6

Kapitola 23: Cíl………………………………………………………....… 7

Kapitola 24: Penalizace……………………………………..………...….8

Kapitola 25: Protesty………………………………………………….....11

Kapitola 26: Štafeta……………………………………………………...12

Kapitola 27: Výstroj…………………………………………..……..…...13

Kapitola 28: Slavnostní ceremoniál…………………………..…….….13

Kapitola 29: Upomínkové předměty………………………………...…14

Kapitola 30: Finance………………………………………………....….14

Kapitola 31: Přihlášky……………………………………………….......14

Kapitola 32: Omyl nebo obecní problém……………………………...14.

 

 

Kapitola 1 : Organizace Mistrovství Evropy

 

   Federace nazvaná „EUROPEAN CANICROSS FEDERATION“, dále jen ECF, je patronem akce a přiděluje její organizaci jedné zemi, členu ECF, která se o organizaci uchází. V případě, že není podána žádná kandidatura, je jmenována nějaká země z moci úřední. Mistrovství probíhá v následujících disciplínách:

a) Canicross

b) Bikejöring

c) Relais – štafetový závod
 

Mistrovství je pořádáno každoročně.

Sprint se běží v sobotu a běh na dlouhou vzdálenost v neděli.

Mistrovství Evropy se účastní soutěžící s licencí.

 

 

 Kapitola 2 : Termíny

 

   Tato akce se koná v principu ve 2.úplném říjnovém víkendu.. Z vyjímečných důvodů může být vybrán jiný termín, ale musí být oznámen 1 rok předem.

 

 

 Kapitola 3 : Výběr pořádající země

 

Kandidatura pro organizování Mistrovství Evropy musí být předložena Jarní valné hromadě.

Kandidátská země předloží kandidátskou přihlášku. Přiloží k ní kauci 1 000€ (tisíc eur), která zůstane majetkem ECF.

Organizace Mistrovství Evropy bude přidělena během Valné hromady, která se koná před Mistrovstvím Evropy a to 2 roky předem. ECF sjedná s určeným pořadatelem smlouvu o pořádání akce, a to písemně.

 

 

Kapitola 4 :Technická komise

 

Evropská federace určí technickou komisi, kterou tvoří jeden představitel z každé země.

Tento představitel působí jako komisař závodu během Mistrovství Evropy.

Každá země nahlásí jméno komisaře závodu organizaci ECF pokud možno do 30. června.

   Ze seznamu představitelů z každé země jmenuje ECF vedoucího komisařů. Ten nesmí pocházet z pořádající země.Technická komise se sejde pokud možno v pátek, ale v každém případě před začátkem soutěží. Každý komisař sepíše zprávu, buď z projednávaného případu nebo na konci dne.

  Jmenný seznam se všemi údaji týkajícími se komisařů stejně jako jméno jejich vedoucího bude předán zástupci pořádající země. Technický komisař nesmí být soutěžící.

 

Technická komise má tyto competence:

 

a) ukládá pokuty

b) vyhlašuje diskvalifikaci

   Technická komise se schází,aby projednala hlášení nějakého komisaře nebo podání protestu nějakým soutěžícím. Po projednání vyvěsí technická komise své rozhodnutí na oficiální tabuli informuje vedoucího delegace příslušné země.

Soutěžící nebo vedoucí delegace mají 30 minut na vyslovení nesouhlasu.

 

V případě vyslovení nesouhlasu:

Technická komise se opět sejde, aby projednala argumenty oponující strany nebo případnou chybu v organizaci.

Považuje-li to za nutné, může se technická komise obrátit na případné svědky. Proti verdiktu nebude odvolání.

 

 

Kapitola 5: Délka tratí

 

Délka závodních tratí musí být jasně určena, jejich výběr závisí na klimatických podmínkách.

Od teploty 20°C ve výšce 1 (jeden) metr od země, ve stínu na startovací zóně, bude dráha zkrácena.

Délka trati nepřesáhne 7 km s minimální délkou 5 km pro dráhu pro dospělé a juniory.

Pro dráhu pro děti délka nepřesáhne polovinu délky trati pro dospělé.

   V případě velkého vedra, viz teplota u země 25°C hodinu před startem, délka trati musí být nutně zkrácena. Pro dráhu sprintu je maximální délka 3 km, doporučená 2 km.

Štafetový závod proběhne na dráze od 1 km do maximálně 1.5 km.

 

Kapitola 6 : Kategorie

 

                Canicross

 • Chlapci od 7 do 10 let S titulem
 • Starší žáci od 11 do 14 let S titulem
 • Junioři od 15 do 18 let S titulem
 • Muži od 19 do 39 let S titulem
 • Muži veteráni I od 40 do 49 let S titulem
 • Muži veteráni II od 50 let a starší S titulem
 • Dívky od 7 do 10 let S titulem
 • Starší žákyně od 11 do 14 let S titulem
 • Juniorky od 15 do 18 let S titulem
 • Ženy od 19 do 39 let S titulem
 • Veteránky I od 40 do 49 let S titulem
 • Veteránky II od 50 let a starší S titulem

             Bikejöring

 • Junioři od 15 do 18 let S titulem
 • Muži od 19 do 39 let S titulem
 • Muži veteráni I od 40 do 49 let S titulem
 • Muži veteráni II od 50 a starší S titulem
 • Juniorky od 15 do 18 let S titulem
 • Ženy od 18 do 39 let S titulem
 • Veteránky I od 40 do 49 let S titulem
 • Veteránky II od 50 let a starší S titulem
 • Štafety 3 muži od 15 let a starší, ze stejné země S titulem
 • 3 ženy od 15 let a starší, ze stejné země S titulem

Pro zařazení do kategorie je rozhodující rok narození.

 

Titul bude udělen ve všech kategoriích, do kterých jsou přihlášeni minimálně 3 soutěžící.

   Váha psa není brána v úvahu. Pro získání titulu ve štafetovém závodě musí být 3 muži od 15 let a starší ze stejné země a 3 ženy od 15 let a starší ze stejné země.

 

Družstvo složené jinak (smíšené, z několika zemí atd.) se může zúčastnit, ale mimo soutěž a nebude

klasifikováno na úrovni Mistrovství Evropy. Pro Bikejöring : je možný pouze minimální věk 15 let bez výjimky.

 

 

Kapitola 7 : Medaile

 

ECF vybírá medaile nebo pověří pořádající zemi medaile opatřit. Na medaili bude vyznačeno :

 

Mistrovství Evropy, rok stejně jako ECF (německy, francouzsky nebo anglicky)

Medaile v každém případě platí organizátor.

Pořádající země se na výběru medailí dohodne.

Tři první soutěžící z každé oficiální kategorie obdrží medaili.

 

 

Kapitola 8 : Výsledková listina

 

Organizátor vyvěsí výsledkové listiny podle kategorie nejpozději 30 minut po skončení závodu.

   Protesty musí být adresovány vedoucímu komisařů závodu, jestliže se týkají dokumentů vyvěšených oficiálně, musí být podány nejpozději 60 minut poté, co byly výsledky vyvěšeny. Vyvěšené dokumenty musí obsahovat čas vyvěšení.

 

 

Kapitola 9 :Oficiální vývěsní tabule

 

Pro účastníky bude k dispozici na viditelném místě oficiální vývěsní tabule.

 

Tato tabule bude obsahovat :

- časy startů různých kategorií

- organizační řád závodů

- teplota naměřená na začátku závodů

- jméno, telefonní číslo a místo, kde se nachází vedoucí komisařů během akce

- již vytištěné výsledkové listiny s poznámkou, že listina není v tomto okamžiku oficiální

- rozhodnutí Technické komise

- rozhodnutí o diskvalifikaci a penalizaci

- úplný text organizačního řádu ECF ve francouzštině a angličtině

 

 

 Kapitola 10 : Prezenční místnost

 

     Funkce:

   Vedoucí delegace (Team Leader) je povinen potvrdit v prezenční místnosti písemně seznam účastníku své země, a to nejpozději 15 minut před startem první kategorie. Tato listina bude obsahovat jméno závodníka a jeho psa. Závěr Jestliže účast nějakého závodníka nebyla potvrzena, bude jednoduše vyloučen ze závodu.

 

 

Kapitola 11 : Pojištění

 

Pojištění proti nehodě a povinné ručení zahrnující závodníka i jeho psa je povinné.

Organizátor nemůže být v žádném případě odpovědný za jakoukoliv nehodu ani za škody způsobené závodníkem nebo jeho psem.

 

 

 Kapitola 12 : Startovní čísla

 

Pořádající země opatří startovní čísla.

Startovní čísla jsou důkladně upevněna vpředu (na hrudi).Nejsou povolena samolepící startovní čísla.

Pro Bikejöring: používá se štítek v neohebném rámu.

 

 

Kapitola 13 : Měření času

 

Měření času je povinné.Použitý postup musí být spolehlivý a nesporný.Dvojí měření s kontrolním záznamem je povinné.

Měřič času bude umístěn na úrovni startovací a cílové čáry.

Pes je pro měření času brán v úvahu.

Start a cíl musí být situovány v téže zóně.

 

 

Kapitola 14 : Komisaři závodu

 

Komisaři závodu budou rozestaveni podél různých drah, zvláště pak na obtížných místech.

   Komisaři závodu jsou podřízeni vedoucímu komisařů akce.Podají zprávu o všech neregulérnostech, které zkonstatují z místa na závodní dráze, kde budou umístěni.

Každá země poskytne jednoho komisaře závodu, který bude k dispozici vedoucímu komisařů.

Technické vybavení (fotoaparát, kamera, atd.) bude výhodou při argumentaci při konstatování různých chyb.

Komisaři závodu nečiní rozhodnutí. Pouze technická komise rozhoduje spory nebo konstatované chyby.

 

 

Kapitola 15 : Bezpečnost

 

Stálá pohotovostní nebo lékařská služba na místě jsou povinné.

Budou přijata opatření, jak informovat nejbližší nemocnici o konání akce.

Bude k dispozici vozidlo pro případ, že bude nutný zásah v terénu.

 

 

 Kapitola 17 : Veterinární služba

 

Protože akce vyžaduje veterinární kontroly, je povinné mít k dispozici na místě v průběhu akce jednoho nebo dva veterináře.

Provede na místě namátkové kontroly psů, při příchodu nebo během akce.

   Jestliže se nějaký účastník soutěže odmítne se svým psem podrobit veterinární kontrole, bude diskvalifikován a vyloučen ze závodů.Hárajícím fenám bude povoleno startovat za podmínky, že budou přijata opatření ke zmírnění neblahých účinků tohoto období.

Veterinář povolí nebo nepovolí start březí feně. Všichni psy, kteří se účastní závodu „dospělých“, musí být starší12 měsíců.

 

Každý účastník Mistrovství Evropy předvede svého psa k veterinární kontrole:

-s očkovacím průkazem potvrzujícím, že očkování byla provedena v předepsaných lhůtách

- pes bude mít elektronický čip nebo viditelné tetování

- škrtící obojky stejně jako navíjející vodítka jsou přísně zakázány

- všichni psi, kteří nevyhoví veterinární kontrole, nebudou připuštěni ke startu

- hárající feny budou moci startovat na konci závodů

 

 

Kapitola 18 : Antidopingová kontrola

 

   Antidopingové kontroly budou prováděny kdykoliv během akce, určení závodníci a jejich psy se budou muset podrobit antidopingové kontrole. Osoba, která se odmítne podrobit kontrole nebo která bude shledána pozitivní, bude diskvalifikována a vyloučena ze závodů.

Tři první závodníci z každé kategorie budou kontrolováni automaticky.

Podání odvolání je možné podle Kapitoly 19. Seznam zakázaných produktů odpovídá seznamu CIO.

 

 

 Kapitola 19 : Právo na odvolání

 

Odvolání má možnost podat osoba, u níž byla kontrola pozitivní, totéž se týká i psa.

Sportovec má 30 minut na podání odvolání proti své diskvalifikaci.

  Obrátí se na vedoucího komisařů závodu a může požádat o druhou kontrolu, která proběhne u jiného lékaře nebo veterináře.Jestliže se i druhá kontrola ukáže pozitivní, není již žádná možnost odvolání a diskvalifikace je definitivní a náklady na obě kontroly jsou fakturovány sportovci.Naopak jestliže se kontrola ukáže negativní, záležitost bude posuzována jako celek spolu s posudkem lékařů nebo veterinářů a technickou komisí.

 

Toto rozhodnutí nemůže být předmětem nového odvolání, ale je definitivní a bude moci rovněž vyloučit sportovce na nějakou určitou dobu nebo doživotně.

V každém případě půjdou náklady na odvolání na účet toho, který se odvolává.

 

 

 Kapitola 20 : Vyznačení trasy

 

Nejúčinnější způsob vyznačení trasy spočívá v rozmístění barevných pásů buď neutrálních nebo se jmény sponzorů podél tras (Rubalise – Bandering).

V zatáčkách nebo při seskupení drah je barevný pás nejúčinnějším prostředkem, vyznačení drah může být doplněno oficiálními ukazateli směru.

Na dlouhých přímých úsecích se značení může zjednodušit rozmístěním vlaječek (směrové šipky).

Komisaři závodu se smějí nacházet na drahách jen kvůli kontrole vyznačení a za vyznačení drah ručí.

Komisař nesmí ukazovat směr a posuzovat situaci. Vyznačení dráhy musí stačit samo o sobě.

Během závodu není přijatelné nasměrování cesty pomoc řeči.

 

 

 Kapitola 21 :Seznámení se s trasami

 

   Seznamování se s trasami se psem je povoleno až do doby jedné hodiny před startem prvního závodu a potom jednu hodinu po skončení posledního závodu. Během závodů nesmí žádný pes vběhnout na trasu, aby se s ní seznámil. V případě, že toto bude oficiálně zjištěno, pes bude identifikován a vyloučen ze všech soutěží

Mistrovství Evropy. Totéž platí pro sportovce, který je přihlášen s provinilým psem.

 

 

 Kapitola 22 : Start

 

Na Mistrovství Evropy jsou nyní 2 typy startů :

 

a)Individuální start na čas

 

 • Skupinový start
 • Individuální start

Přesný čas startu každou minutu bude vyvěšen na oficiální tabuli, a to podle kategorií, aby se sportovci mohli seznámit s hodinou startu, která jim byla přidělena.

 

V Canicrossu :

Děti a starší žáci startují individuálně na čas.

 

V Bikejöringu :

Všechny starty probíhají na čas každou minutu.

 

b)Skupinový start

Skupinový start nebo start ve vlnách. Přednost je dávána startu skupinovému. Jestliže terén nedovoluje skupinový start, komise závodu rozhodne o počtu účastníků na startu ve vlnách.Přijatý výběr bude oznámen před startem prvního závodu Mistrovství Evropy.

Pro tento druh startu je povinné disponovat startovním prostorem o šířce minimálně 50 metrů, zúžení následuje minimálně po 100 metrech., je doporučováno, aby po 100 metrech přímé trasy nenásledovala pravoúhlá zatáčka, což nevyhnutelně vyvolává pády a srážky.

Pro všechny kategorie závodník a jeho pes musí být za startovní čárou.

Transparent „Start“ je povinný.

Startér nebo zvukové hodiny dají signál ke startu závodníka.

Jestliže je jednou startovní čára překročena, platí všechna pravidla závodu.

Závodníku, který není přítomen na startu podle oficiálního harmonogramu a po prezentaci,nebude už umožněno absolvovat trasu.. Bude vyloučen. Pořádající země bere v úvahu, že jeden závodník může být přihlášen v několika kategoriích.

 

Při Canicrossu, závodník se dostaví na start s :

 

- viditelným startovacím číslem připevněným na hrudi

- vodítkem dlouhým 2 metry při napnutí

- závodník má před sebou svého psa, stojí za startovací čárou, připraven ke startu

 

Při Bikejöringu , závodník se dostaví ke startu s :

 

- štítkem s čitelným číslem připevněným na předku kola

- přilbou

- rukavicemi

- vodítkem dlouhým 2,5 metrů při natažení, připevněném na kolo, pokud možno s adekvátním zařízením

- Závodník má před sebou psa, stojí za startovací čárou, připraven ke startu

 

 

Kapitola 23 : Cíl

 

Místo musí být upravené, aby bylo atraktivní a pamětihodné.

 

Na tomto místě bývá často hodně lidí, v důsledku čehož je potřeba zajistit :

- z každé strany kovové bariéry v délce nejméně 20 až 50 m

- umístění reklamních transparentů na bariéry, aby bylo jasné, že závodní dráha končí a aby se předešlo znepokojování psů

- transparent „Cíl“ je povinný

- za cílovou čárou v ústraní umístit dostatečně velká napajedla, která umožní psům maximální hydrataci a vyhradit část prostoru, kde se psi mohou přímo vykoupat

- zajistit rovněž občerstvení pro závodníky

- mít k dispozici stanici první pomoci

- zajistit zvukové oživení prostoru

- samostatné stanoviště měření času, které není přístupné veřejnosti

- zajistit pomocníky, kteří se budou starat o uvolňování cílové čáry a budou rovněž k dispozici, aby pomohli závodníkům nebo aby převzali psy, aby se mohli závodníci zotavit.

 

Poznámky

Pouze jediná osoba na zastávce má možnost povzbudit závodníka nebo psa, a to vně cílového prostoru.

Komisaři závodu budou dbát na dodržování tohoto pravidla.

Povzbuzování paralelním během nebo jízdou na kole je přísně zakázáno.

   Při Bikejöringu musí závodník překročit cílovou čáru se svým kolem.Jestliže závodník odstartoval a dojde k technické poruše za startovací čárou, cyklista i jeho kolo musí absolvovat celou dráhu, jestliže chce být klasifikován.

 

 

Kapitola 24 : Pokuty – penalizace

 

Důkaz

Důkaz pomocí filmu, fotografií nebo svědectvím

 

Canicross

 

a) Veterinární kontrola

- každý závodník se dostaví k veterinární kontrole se svým veterinárním lístkem

- s očkovacím průkazem potvrzujícím požadovaná očkování

- pes musí mít elektronický čip nebo čitelné tetování

- závodníkům, kteří neprojdou veterinární kontrolou, nebude povolen start

 

Organizátor zřídí prezenční místnost nebo kontrolní službu s tímto účelem:

- identifikace pomocí elektronického čipu nebo čitelného tetování

- kontrola postroje (který nesmí zraňovat psa)

- ověření délky vodítka (max 2,0m při natažení)

- kontrola bot (zakázány boty s hroty :diskvalifikace nebo zákaz startu)

- přesvědčit se, že startovací číslo je důkladně a čitelně upevněno na hrudi

Během akce má organizátor právo provádět veterinární kontroly nebo kontroly výstroje, v případě, že se závodník odmítne podrobit kontrolám, bude diskvalifikován.

 

b)Výstroj

Penalizace :l (jedna) minuta, jestliže je během závodu zjištěno, že vodítko je příliš dlouhé nebo že nemá tlumič

Diskvalifikace : jestliže je během závodu zjištěno, že závodník má boty s hroty.

 

c) Obeznámení se s d ráhami

Seznamování se s dráhami se psem je povoleno až do jedné hodiny před startem prvního závodu a pak jednu hodinu po konci posledního závodu. Žádný pes nesmí vběhnout na trať během soutěží kvůli obeznámení se s tratí. V případě úředního zjištění prohřešku bude pes identifikován a bude mu zakázáno zúčastnit se všech závodů Mistrovství Evropy. Totéž platí pro závodníka, který je přihlášen s provinilým psem.

 

d) Volně pobíhající pes

Žádný pes nesmí volně pobíhat na tratích před a během soutěží. V případě úředního zjištění prohřešku bude pes identifikován a vyloučen z Mistrovství Evropy. Totéž platí pro závodníka přihlášeného s tímto psem.

 

e) Trať

V případě nerespektování oficiální tratě (omyl v trati, zkrácení si cesty atd.) bude závodník

diskvalifikován na základě hlášení komisařů.

 

f) Předčasný start

Když závodník „zkazí“ start, bude uložena pokuta 30 (třicet) sekund.

 

g) Pes v cíli

Canicross je disciplína 2 partnerů : závodníka a psa

Závodník odstartuje se svým psem a ukončí závod se stejným psem,bude-li tomu jinak, závodník bude diskvalifikován

 

h) Zákaz tažení psa

- Je přísně zakázáno táhnout svého psa

- Když se pes nachází za běžcem a vodítko je natažené, jedná se o tažení psa

- Na technické několikakilometrové dráze lze připustit, že dojde k předběhnutí běžce nebo zaváhání psa, v tomto případě to lze tolerovat.

 

Penalizace: 1 (jedna) minuta při prvním přestupku; diskvalifikace po druhém řádně zjištěném

přestupku. Zpráva komisařů poslouží jako podklad k penalizaci, z toho plyne důležitost přesnosti zprávy.

 

i) Násilí vůči psu nebo jinému závodníku

V případě násilí nějakého závodníka vůči svému psu nebo jinému psu nebo vůči jinému závodníkovi

Penalizace : diskvalifikace po prvním řádně zjištěném přestupku. Zpráva komisařů poslouží jako podklad k penalizaci

 

j) Předběhnutí

Během soutěže může závodník požádat o uvolnění cesty tím, že vyjádří své přání nahlas „PISTE“

(dráha). Soupeř nemůže odmítnout uvolnění dráhy, jinak je pokutován.

- první odmítnutí : 1 trestná minuta

- druhé odmítnutí : diskvalifikace

 

Na posledních 200 metrech už není závodník povinen uvolnit cestu, ale v žádném případě nesmí bránit soupeři v cestě. Uvolnění cesty postavením psa na jeden okraj dráhy a závodníka na druhý kraj vede rovněž k diskvalifikaci (zpráva komisaře)

 

k) Agresivní pes

- Závodník musí dbát na to, aby jeho pes v žádném případě nezaútočil na jiného psa nebo na soupeře. V případě agrese na jiného psa nebo na jiného závodníka budou uděleny následující pokuty:

- Podle závažnosti a okolností od minimálně 1 (jedné) trestné minuty po diskvalifikaci po prvním přestupku.

- Agresivní pes nesmí být přijat v rámci soutěží Mistrovství Evropy (skupinový start v neděli)

- Jestliže v startovním prostoru projeví nějaký pes agresivitu, závodník musí opustit startovní zónu.

Všechny pokuty se sčítají.

 

 

Bikejöring

 

l) Veterinární kontrola

- každý závodník se dostaví k veterinární kontrole se svým veterinárním lístkem

- s očkovacím průkazem dosvědčujícím požadovaná očkování. Pes musí mít elektronický čip nebo čitelné tetování.

- závodníkům, kteří neprojdou veterinární kontrolou, nebude povolen start. Organizátor zřídí prezenční místnost nebo kontrolní servis za tímto účelem:

- identifikace pomocí elektronického čipu nebo čitelného tetování

- kontrola postroje (který nesmí zraňovat psa)

- ověření délky vodítka (2,5 m při napnutí)

- ujištění se, že startovní číslo je pevně a čitelně upevněné na hrudi

 

  Během akce má organizátor právo vykonat veterinární kontroly nebo kontroly výstroje, v případě odmítnutí závodníka podrobit se kontrolám, závodník bude diskvalifikován.

 

m) Výstroj

Penalizace :1 (jedna) minuta, jestliže se během závodu zjistí, že vodítko je příliš dlouhé nebo nemá tlumič.

 

n) Obeznámení se s trasou

Seznamování se s trasou se psem je povoleno až do jedné hodiny před startem prvního závodu a pak jednu hodinu po konci posledního závodu.Žádný pes nevběhne na trasu během závodů, aby se seznámil s trasou.V případě oficiálního zjištění přestupku bude pes identifikován a vyloučen ze všech závodů

Mistrovství Evropy. Totéž se týká závodníka, který je přihlášen s provinilým psem.

 

o) Volně pobíhající pes

Žádný pes nebude volně pobíhat na trasách před a během soutěží. V případě oficiálního zjištění přestupku bude pes identifikován a vyloučen z Mistrovství Evropy. Totéž se týká závodníka přihlášeného s tímto psem.

 

p) Trasy

V případě nerespektování oficiální trasy (omyl v trase, zkrácení si trasy) bude závodník diskvalifikován na základě hlášení komisařů.

 

q) Předčasný start

Když závodník „zkazí“ start, bude mu udělena penalizace 30 (třicet) sekund.

 

r) Pes na startu

Bikejöring je disciplína složená ze 3 (tří) prvků: závodník, kolo a pes.

Závodník startuje se svým kolem a svým psem, ukončí závod se stejným kolem a psem, není-li tomu tak, závodník bude diskvalifikován.

 

s) Zákaz tažení psa

- je přísně zakázáno táhnout svého psa. Při Bikejöringu je nebezpečí předjetí ještě větší než u Canicrossu.

Je třeba také dávat pozor na psa. Závodník nesmí táhnout svého psa, musí přizpůsobit svou rychlost rychlosti psa i v případě únavy.

- Na technické několikakilometrové trase lze připustit, že dojde k předjetí závodníka nebo zaváhání psa., v tomto případě to lze tolerovat.

Penalizace : 1 (jedna) minuta při prvním přestupku řádně zjištěnému.

Zpráva komisařů bude podkladem pro penalizaci.

 

t) Násilí vůči psu nebo soupeři

V případě násilí ze strany závodníka vůči jeho psu nebo jinému psu nebo vůči jinému závodníku

Penalizace : diskvalifikace při prvním řádně zjištěném přestupku.

Zpráva komisařů bude podkladem pro penalizaci

 

u) Předjetí

   Během závodu může závodník požádat o uvolnění cesty tím, že vyjádří své přání nahlas zvoláním „PISTE“ (dráha). Soupeř nesmí uvolnění dráhy odmítnout, jinak bude pokutován

- první odmítnutí : l trestná minuta

- druhé odmítnutí : diskvalifikace

   Na posledních 200 metrech závodník není povinen uvolnit cestu, ale v žádném případě nesmí bránit v cestě soupeři. Uvolnění cesty postavením psa na jeden kraj dráhy a závodníka na druhý povede rovněž k diskvalifikaci (hlášení komisaře).

 

v) A gresivní pes

- Závodník musí dbát na to, aby jeho pes nezaútočil v žádném případě na jiného psa nebo jiného závodníka.

- V případě agrese vůči jinému psu nebo závodníku, budou uděleny následující pokuty:

- Podle závažnosti a okolností od minimálně 1 (jedné) trestné minuty až po diskvalifikaci po prvním přestupku.

- Agresivní pes nemůže být přijat na závody v rámci Mistrovství Evropy.

- Jestliže v startovím prostoru projeví pes agresivitu, závodník je povinen opustit startovní prostor.

- Všechny pokuty se sčítají.

 

 

Všechny Kategorie

 

w) A ntidopingová kontrola

- Antidopingové kontroly mohou být prováděny kdykoliv během akce, určení sportovci a jejich psi se musí podrobit antidopingové kontrole. Závodník se svým psem, který se odmítne podrobit kontrole nebo jehož kontrola bude pozitivní, bude diskvalifikován a vyloučen ze závodů.

- Závodník má právo na odvolání

- Tři první závodníci z každé kategorie budou kontrolováni automaticky.

x) V zdálení se z t rasy

- Při Canicrossu i při Bikejöringu, jakmile je odstartováno a dojde za startovací čarou k nějakému problému, závodník se svým psem a u Bikejöringu i se svým kolem musí projít celou dráhu, chce-li být klasifikován. Všechny pokuty se sčítají.

 

 

 Kapitola 25 : Protesty

 

Protest může být podán vedoucímu komisařů závodu spolu s kaucí 25 euro (dvacet pět), která je nevratná.

  Technická komise se sejde, aby protest nebo protesty projednala, může se obrátit na eventuální svědky, jestliže to bude považovat za nutné. Po projednání vyvěsí technická komise své rozhodnutí na oficiální tabuli a informuje vedoucího delegace země, které se protest týká. Sportovec nebo vedoucí delegace mají 30 minut na podání námitky.

 

V případě námitky :

Technická komise se opět sejde, aby projednala argumenty vznášejících námitku nebo eventuální chybu v organizaci. Jestliže to považuje za nutné, může se technická komise obrátit na eventuální svědky nebo prozkoumat materiál, který by mohl přinést objasnění problematiky. Proti verdiktu není odvolání.

 

 

 Kapitola 26 : Štafeta

 

Přihláška ke štafetě :

- přihlášku podá vedoucí družstva v sobotu, a to nejpozději do startu posledního běhu

- změny mohou být oznámeny nejpozději hodinu před startem první štafety v neděli

 

Organizátor bude od vedoucích družstva vyžadovat :

- přihlašovací listy na štafetu (3 osoby)

- sadu 3 startovacích čísel na družstvo ( např. Suisse 1a, Suisse 1b, Suisse 1c)

 

O titul se bojuje v následujících kategoriích :

- Ženy (3 ženy ze stejné země,od 15 let a starší)

- Muži (3 muži ze stejné země, od 15 let a starší)

 

Smíšená družstva :

- smíšeným družstvům je účast povolena (muži, ženy , různé země), ale nemají nárok na titul

- jejich výsledky budou vyvěšeny s poznámkou „mimo klasifikaci“

- družstvo složené ze 2 mužů a 1 ženy budou startovat ve štafetě mužů

- družstvo sestavené ze 2 žen a l muže bude startovat ve štafetě „ženy“

 

Vzdálenost :

- proběhnout dráhu od 1 do 1,5 km jednou každým závodníkem (závodnicí)

 

Pravidla :

- minimální věk psa je dovršených 12 měsíců

- pes musí mít postroj, který ho nepřesahuje a nezraňuje

- vodítko musí mít tlumič

- délka vodítka je maximálně 2,00 m při natažení

- Boty s hroty jsou zakázány

- Nošení opasku je velmi doporučováno

- Je přísně zakázáno měnit psa během závodu

- Je zakázáno připevnit na psa hlučný předmět nebo zvonek

 

Pro štafetu se první člen dostaví ke startu s:

- startovacím číslem „země“ 1a připevněným na hrudi a dobře čitelným

- závodník nebo závodnice má před sebou psa, stojí za startovací čarou, připraven ke startu

 

Časové pořadí :

První člen štafety proběhne trasu asi 1 km, umístí svého psa osobně do prostoru k tomu určenému a dobře označenému. Prostor o délce asi 30 metrů bude organizátorem viditelně vyznačen.

Na čáře označující konec prostoru pro umístění psa komisaři zabrání přístupu závodníkům, kteří neumístili svého psa osobně.

- závodník proběhne svůj úsek a předá štafetu (dotkne se rukou ramene) druhému členu, který čeká za

startovní čarou, před sebou má psa

- druhý člen nebo členka štafety proběhne stejnou trasu

- poslední člen nebo členka štafety dokončí svou trasu se svým psem

První družstvo, které překročí cílovou čáru bude prohlášeno mistrem Evropy, ze předpokladu, že respektovalo pravidla a nebyl proti němu vznesen protest.

   Organizátor je povinen sdělit pořadí v odpovídající formě s uvedením času každého soutěžícího družstva. Organizátor má možnost kdykoli provádět veterinární a antidopingové kontroly.

 

 

 Kapitola 27 : Výstroj

 

a) Pravidla pro závod Canicross

- Minimální stáří psa je 12 dovršených měsíců

- Pes musí mít povinně postroj, který ho nepřesahuje a nezraňuje

- Vodítko musí mít tlumič

- Délka vodítka je maximálně 2,00 m při natažení

- Boty s kovovými hroty jsou zakázány

- Je přísně zakázáno měnit psa během závodu

- Nošení zvonku nebo jiného hlučného předmětu během závodu je zakázáno

 

Děti :

   V kategorii děti od 7 do 10 let může jedna dospělá osoba z povzdálí doprovázet dítě maximálně na 200 m, aby zadržela příliš silného psa. Rodiče vyberou pro své dítě psy odpovídající jejich možné výkonnosti.

Během Mistrovství Evropy účast doprovodu není přípustná.

 

b) Pravidla pro závod Bikejöring :

- Minimální stáří psa je 12 dovršených měsíců

- Pes musí mít povinně postroj, který ho nepřesahuje a nezraňuje

- Vodítko musí mít tlumič

- Délka vodítka je maximálně 2,50 m při natažení (vzdálenost od kola ke psu)

- Vodítko je upevněno na přední části kola a ne na soutěžící osobě. Pokud možno přiměřené zařízení, které nesmí přesáhnout kolo bicyklu

- Pes musí běžet před kolem, ale maximálně na úrovni soutěžícího, nesmí být za ním

- Nošení přilby a rukavic je povinné

- Nošení brýlí je doporučeno

- Kovové blatníky jsou zakázány

- Je přísně zakázáno měnit psa během soutěže

- Nošení zvonku nebo jiného hlučného předmětu během závodu je zakázáno

 

Kontroly :

Kontroly výstroje mohou být prováděny kdykoliv během soutěže.

V případě neregulérnosti se určené sankce uplatňují před, během nebo v cíli soutěže.

Soutěžící musí brát ohled na psa. Zpomalí, jestliže pes už neudrží tempo a přizpůsobí svou rychlost rychlosti psa. Je zakázáno podat psovi povzbuzující prostředky, aby se zlepšily podmínky závodu.

 

 

 Kapitola 28 : Slavnostní ceremoniál

 

Pořádající země se postará o slavnostní ceremoniál, který je nedílnou součástí mistrovství, odehrává se bezprostředně po vyhlášení posledních výsledků. Oceněný sportovec musí být přítomen.

Tento obřad je nedílnou součástí Mistrovství, měl by mít slavnostní charakter (např. :předání medailí starostou města nebo bývalým šampionem nebo známou osobností).

Je třeba počítat s přesunutím do nějakého sálu v případě špatného počasí.

 

 

 Kapitola 29 : Upomínkové předměty

 

Vedle soutěžního a sportovního charakteru má celá událost i turistickou a psychologickou stránku, je tedy žádoucí, aby pořadatelská země využila této příležitost a předala každému účastníku nějaký upomínkový předmět.

 

 

Kapitola 30 :

 

Pořadatelská země sestaví propozice, které se týkají těchto záležitostí :

 

- náklady na zápisné na Mistrovství Evropy (přihlášky na závody)

- náklady na stravování

- náklady na stravování s poznámkou o nabídce

° jednotlivé platby

° celková nabídka (plný paušál nebo částečný)

- Rozhodnutí se přijme ihned pro provedení výběru pořádající země.

 

 

Kapitola 31 : Přihlášky

 

   Pořádající země přijímá a registruje přihlášky předané národními federacemi. Není možná individuální přihláška. Lhůta k zaplacení a způsob zaplacení jsou v kompetenci pořádající země.

 

 

 Kapitola 32 : Omyl nebo obecný problém

 

   V případě omylu nebo obecného problému platí pouze rozhodnutí komise závodu a proti němu není odvolání. Komise závodu se sejde nejpozději hodinu po skončení posledního závodu.

 

 

Tato francouzská verze je verze originální.
Každá jiná verze nebo překlad se považuje za kopii.

Odvolávat se lze pouze na francouzskou verzi.