Soutěžní řád pro závody psích spřežení - 1.část


 

 

Konečná verze platná od 10/05 do 9/06

I.část - Administrativa před závody, disciplíny, účast, povinnosti účastníků

 

Obsah
Preambule

 1. Odpovědnost a kompetence
 2. Sportovně technická komise a technický delegát
 3. Termínový kalendář SSPS
 4. Licence, členství v klubu
 5. Registrace závodních týmů – získání RZT
 6. Race passport – psí pas
 7. Druhy, typy a třídy závodů
 8. Uznané závodní disciplíny a kategorie
 9. Doporučené délky tratí
 10. Zpřesnění, doplnění formulací v ZŘ.
  1. Vyhlašování výsledků na závodech a závodní kategorie
  2. Jiné
 11. Účast na závodech a soutěžích
 12. Povinnosti a odpovědnost soutěžícího/závodníka
 13. Zabezpečení závodů - povinnosti pořadatele
 14. Činnost TD
 15. Hlášení o porušení pravidel, řešení protestů, sankce
 16. Mezinárodní závody
 17. Hodnocení výkonnosti ZT
 18. Bodování
 19. Koeficient trati
 20. Mistrovství republiky
 21. Výkonnostní žebříček, koeficienty výkonnosti
 22. I.liga
 23. II.liga
 24. Sportovní výkonnostní třída  

 

Preambule:

 1. Závody psích spřežení jsou organizovány podle Závodního řádu pro závody psích spřežení na území České republiky (dále také ZŘ). Tento ZŘ je jediný platný na území ČR a nabyl platnosti 5.12.1995. Je ověřen Ústřední komisí pro ochranu zvířat MZČR.
 2. Soutěžní řád (dále také SŘ) pro závody psích spřežení na území České republiky je zpracován v souladu se Závodním řádem pro závody psích spřežení na území České republiky a zákony uvedenými v závodním řádu. Pokud jsou v ZŘ zastaralé nebo málo srozumitelné formulace SŘ je upřesňuje nebo doplňuje.
 3. Soutěžní řád řeší systém organizace závodů psích spřežení na území České republiky, systém hodnocení těchto závodů a problematiku mezinárodních závodů s přihlédnutím na aktuální vývoj ve sportu psích spřežení.
 4. Soutěžní řád musí být dodržován všemi účastníky závodu.

a) Pořadatelem: funkcionáři a pracovníky pořadatele

b) Soutěžícími: soutěžící=závodník=závodní tým{tj.jezdec nebo běžec (musher) a spřežení}

c) pomocníky a rodinnými příslušníky

d) a také majiteli psů.

 

 

I.
Odpovědnost a kompetence

 1. Soutěžní řád zpracovává sportovně technická komise (dále jen STK) Svazu sportu psích spřežení (dále jen SSPS) tak, aby vyhovoval aktuálním potřebám a také tak, aby byl co nejvíce v souladu s řády mezinárodních organizací, dle kterých se pořádají závody psích spřežení na úrovni ME a MS.
 2. Soutěžní řád podléhá připomínkovému řízení na schůzi delegátů klubů a pořadatelů závodů SSPS, která se koná vždy první sobotu v září po prvním školním dnu (dále jen schůze delegátů).
 3. Změny a doplňky SŘ může navrhovat každý člen klubu registrovaného v SSPS cestou svého klubu, každý člen sekce cestou své sekce. Návrh je považován za oficiální pokud je podán písemně do 30.7. každého roku generálnímu sekretáři.
 4. Konečné znění SŘ schvaluje a ve sporných a v sezóně nově vzniklých otázkách v duchu filosofie tohoto SŘ rozhoduje STK.
 5. Za dodržování SŘ odpovídá pořadatel závodu , zodpovědným zástupcem pořadatele závodu je ředitel závodu.
 6. Kontrolu dodržování SŘ a ZŘ provádí STK. Kontrolu provádí buď členové STK osobně nebo STK určí technického delegáta Svazu sportu psích spřežení (definice technického delegáta viz dále). Dále mohou provádět kontrolu dotčené orgány státní správy, orgány provádějící státní veterinární dozor a jiné orgány, které k tomu opravňují obecně závazné právní předpisy.
 7. Pořadatelem závodu může být ve smyslu tohoto SŘ pouze klub registrovaný SSPS, jako klub zabývající se sportem psích spřežení.
 8. SSPS může registrovat i klub, který je členem jiné střešní organizace než ČSTV, podmínky stanovuje směrnice o registraci klubů.

 

 

II.
Sportovně technická komise a technický delegát.

 1. Sportovně technická komise (dále STK) je složena ze 3 zástupců ČASPS a 3 zástupců ČMSKSP (dále Sekcí). Každá Sekce volí své zástupce do STK. Povinnosti STK vyplývají ze ZŘ a SŘ. Členu STK mohou být hrazeny prokazatelné náklady do výše stanovené v rozpočtu SSPS. Veškerá rozhodnutí která provede STK jsou konečná a nelze se proti nim odvolávat.
 2. Technický delegát (dále TD) je funkcionář závodu pověřený kontrolou dodržování SŘ a ZŘ. Technickým delegátem je automaticky člen STK nebo STK pověří funkcí TD zkušeného jezdce nebo pořadatele. Při určování TD přihlíží STK k jejich zkušenosti, morální bezúhonnosti a orientaci v ZŘ a SŘ. Počet TD pro jednotlivou sezónu určí STK s přihlédnutím na typy závodů a jejich počet.
 3. TD podává STK písemnou zprávu o organizaci samotného závodu a o dodržování SŘ a ZŘ na tomto závodě. TD mohou být hrazeny prokazatelné náklady do výše stanovené ve směrnici SSPS.
 4. TD je členem vedení závodu a má při závodě hlas poradní, při vážném nedodržování SŘ a ZŘ má právo navrhnout snížení přidělené třídy závodu a snížení finanční dotace poskytované SSPS.
 5. STK vysílá TD na závody dle vlastního uvážení a potřeby. TD musí být vždy na závodech I.třídy a na závodech II. třídy.(viz kap.VII,čl.3)

 

 

III.
Termínový kalendář SSPS

 1. Termínový kalendář SSPS(TK) obsahuje seznam všech schválených závodů psích spřežení v dané závodní sezóně, které se budou pořádat podle Závodního řádu pro závody psích spřežení na území České republiky a podle tohoto soutěžního řádu. TK SSPS může být doplněn i o vybrané zahraniční závody. V TK SSPS budou uvedeny i zahraniční závody typu ME, MS, OH z důvodu přehledu o obsazení termínu.
 2. Každý závod má určený druh a typ (viz dále), je zařazen do určité třídy dle významnosti závodu (viz dále), má pevně určený termín a místo konání, kontaktní adresu pořadatele, startovné a termín uzávěrky přihlášek závodních týmů k závodu.
 3. Termínový kalendář sestavuje pověřený administrátor závodů podle přihlášek od pořadatelů závodů.
 4. Přihlášku závodu do termínového kalendáře podává pořadatel na webu do 30.6. v kalendářním roce tak, aby byl do 30.7. sestaven předběžný TK.
 5. Závěrečnou verzi termínového kalendáře projednává a připravuje schůze delegátů klubů a konečnou podobu schvaluje nejpozději do 30.9. STK. Do 15.9. je poslední možnost na změny a doplňky.

 

 

IV.
Licence-DID, členství v klubu

 1. Licence potvrzuje, že se musher seznámil se ZŘ a SŘ a nebude tedy z neznalosti nebezpečný svým chováním ani ostatním účastníkům závodu, svým psům a sobě, ani nebude poškozovat dobré jméno sportu psích spřežení.
 2. Licence není vázána na stálé členství v klubu. Musheři mohou přestupovat z klubu do klubu bez nutnosti výměny licence, ale tyto přestupy nesmí probíhat v závodní sezóně. Období, kdy je možno přestupovat z klubu do klubu je od konce sezóny tj. od 30.4. do 30.9. v každém roce. Přestupy musí být hlášeny pověřenému administrátorovi, každý přestup musí potvrdit oba kluby, kterých se přestup týká.
 3. Pokud zanikne klub, ve kterém je musher členem, pozbývá licence platnosti(je pozastavena) až do doby, než musher vstoupí do jiného klubu. Pověřený administrátor převede licence členů tohoto klubu do seznamu pozastavených licencí a zpět mezi platné licence je vrátí po potvrzení řádného členství řádně registrovaným klubem.
 4. Licence je platná od data vystavení do data kdy STK platnost ukončí a to z důvodu hromadné výměny licencí nebo disciplinárního postihu jednotlivce. Potom každý jezdec musí splnit podmínky pro vydání nové licence.
 5. Jako potvrzení platnosti licence bude musherovi vystaveno osvědčení o získání licence. Osvědčení o získání licence má podobu kartičky, kterou se bude musher prokazovat a toto osvědčení má, na rozdíl od samotné licence, platnost od data vystavení do 30.9. v každém kalendářním roce.
 6. Podmínkou k udělení licence mushera je české občanství a členství v některém musherském klubu, registrovaném v SSPS. O licence zažádá za své členy vždy klub u administrátora, který je pověřen organizací vydávání licencí. Na základě žádosti o licenci od klubu doručí administrátor klubu testy, které prověří znalosti musherů. Klub zajistí vyplnění testů a odeslání administrátorovi. Pokud je test řádně vyplněn (jméno, rodné číslo, adresa, podpis jezdce a podpis předsedy klubu) a obsahuje minimálně 90% správných odpovědí, považuje administrátor znalosti mushera o Závodním řádu za prokázané a potvrdí mu získání licence na webu a vystaví mu osvědčení o licenci mushera. Všechna osvědčení o licenci pro klub zašle pověřenému členu klubu. Všichni závodníci s platnou licencí jsou uvedeni v seznamu, vystaveném na www.mushing.cz.
 7. Po řádném splnění podmínek pro získání licence je musherovi přiděleno DID-Driver IDentification. DID je identifikační číslo jezdce. Při odebrání licence je jezdci zrušeno i jeho DID a tím přestane být jezdcem ve smyslu tohoto SŘ.
 8. Každý klub obdrží listinu svých členů s platnými licencemi a všechny kluby obdrží k datu MR nebo k 30.11. aktuální listinu všech platných licencí. Aktuální seznam všech licencí pro další období je vždy na webu.
 9. V případě, že závodník hrubým způsobem poruší pravidla soutěžního nebo závodního řádu, může mu STK licenci odebrat. Důsledkem odebrání licence je zákaz startu závodníka na všech závodech z TK dokud nezíská licenci novou. Žádat o novou licenci může až na základě souhlasu STK.
 10. Každý pořadatel je povinen mít aktuální listinu DID, je povinen zaznamenat DID jezdce a uvést je na výsledkové listině.

 

 

V.
Registrace závodních týmů – získání RZT

 1. Každý závodní tým(ZT), který chce být vyhodnocen v soutěžích dané sezóny (MR, I.liga, II.liga ) je povinen přihlásit se(registrovat) k účasti v soutěžích následující sezóny. Toto přihlášení-registraci svého nebo svých ZT provede přímo na webu. Systém mu automaticky přidělí registrační číslo ZT a tím se z jeho týmu stane registrovaný ZT(RZT).
 2. Registrace závodního týmu je číselná identifikace ZT, je to zároveň potvrzení přihlášky závodního týmu k účasti v závodní sezóně a umožňuje hodnocení ZT ve všech soutěžích následující sezóny. Registrace ZT platí do konce příslušné závodní sezóny, tj do 30.4. v každém roce. Pro účast závodního týmu na MR i v seriálu MR stačí registrace(přihláška), závodní tým nemusí plnit žádná předběžná kriteria nominace. Kriteria nominace dle výkonnosti musí splnit v průběhu seriálu, aby mohl být po skončení seriálu zařazen do celkového pořadí podle získaných bodů a vyhodnocen podle dosažené výkonnostní třídy.
 3. Registraci provádí sám musher na webu nebo jím pověřený člen klubu pro každý závodní tým samostatně. Po provedení registrace je ZT přiděleno šestimístné registrační číslo(RZT), kde první dvojčíslí znamená rok a následující čtyřčíslí je pořadové číslo.
 4. Registrace je provedena v této podobě:
  Číslo klubu, RZT, DID, Jméno mushera a pořadové číslo jeho týmu, Kategorie a typ závodu pro kterou RZT platí.
  Vzor: Klub-21, RZT-060012, DID-00420-00446, Bahulíková Lenka-4, MBKJ mid,
 5. Nemá-li klub přístup na internet může přihlášku k registraci závodních týmů podat písemně a to každý rok nejpozději měsíc před termínem MR k rukám GS.
 6. Závodní tým (také ZT nebo závodník) se po registraci stává RZT, je složen ze sestavy jezdec a spřežení ( jeden až neomezeně psů).
 7. Stejný jezdec může být členem více různých závodních týmů i RZT.
 8. Stejný pes může být členem více různých závodních týmů i RZT.
 9. Dva závodní týmy jednoho jezdce hodnocené v jedné kategorii závodu musí mít více než 50% jiných psů. Jeden závodní tým nesmí mít více registrací nebo startovat pod registrací jiného ZT, byť stejného jezdce.
 10. Aktuální seznam všech RZT pro další období je vždy na webu. Každý klub, který požádá GS obdrží aktuální listinu všech svých registrovaných závodních týmů k datu MR nebo k 30.11.
 11. Registraci ZT lze provádět i v průběhu sezóny.
 12. Registrace závodního týmu není samostatný průkaz. Každá jednotlivá registrace je součástí registrační listiny RZT zveřejněné na webu. Pokud existuje v písemné formě je administrátorem potvrzena a vystavena pro mateřský klub. Mateřský klub listinu RZT po obdržení potvrdí, rozmnoží a předá každému jezdci, který je na listině jmenován. Každý jezdec se může touto listinou RZT prokazovat při presentaci k závodu seriálu MR.
 13. Každý pořadatel je povinen mít aktuální listinu RZT, je povinen zaznamenat číslo mateřského klubu a registrační číslo závodního týmu(RZT) a uvést je na výsledkové listině.

 

 

VI.
Racepassport – psí pas

 1. Racepassport(Racepas) je průkaz, který přísluší konkrétnímu psovi s odpovídajícím tetovacím číslem nebo čipem.
 2. Racepas musí mít každý pes, který startuje v RZT v některé uzavřené kategorii.
 3. Tento pas potvrzuje, že fyzický vzhled psa byl posouzen a odpovídá standardu FCI.
 4. Vydávání Racepassportů se řídí zvláštním předpisem vydaným ČMSKSP.
 5. Každý pořadatel je povinen vybrat u všech RZT, které se hlásí do uzavřených kategorií Racepassporty všech psů uvedených v identifikačním formuláři týmu a archivovat je po celou dobu závodu, stejně jako očkovací průkazy nebo Europasy.

 

 

VII.
Druhy, typy a třídy závodů

 1. Druhy závodů odlišují závody podle povrchu trati :
  • závody na suchu (dryland, off snow)
  • závody na sněhu
 2. Typy závodů odlišují závody podle délky a profilu trati na závody :
 3. krátké – sprintové do 25 km
 4. střední – midové 35 km a více bez zátěže
 5. dlouhé – longové 45 km a více se zátěží
 6. atypické - závody odlišující se od standardních závodů popsaných SŘ a ZŘ
 7. Třídy závodů rozdělují závody zařazené do termínového kalendáře SSPS podle jejich významnosti a úrovně na :

a) Závody I.třídy - jsou závody MR, buď jednorázové nebo závody zařazené do seriálu(SMR). Může je pořádat pouze pořadatel, který již pořádal alespoň závody II. třídy a splnil podmínky pro organizátora závodů I. třídy. Organizátor musí splnit podmínky vždy pro každý typ závodu a každé místo závodu zvlášť, pokud mu STK neudělí výjimku.

b) Závody II.třídy - jsou závody, které kandidují na zařazení mezi závody I.třídy. Pořádá je pořadatel, který dosud nepořádal stejný typ závodu II. třídy, nebo pořádal závod II. třídy, ale nesplnil podmínky pro organizaci závodů I. třídy nebo STK rozhodla o prověrce pořadatele nebo trati tam, kde již byly podmínky splněny, ale v minulém ročníku se při organizaci projevily rozpory s ZŘ a SŘ. Nebo je pořádá pořadatel, který v minulých dvou letech žádný závod v daném místě nepořádal. STK na základě nové homologace může přidělit závod I.třídy.

c) Závody III.třídy - jsou to všechny ostatní závody (včetně nových), kterým se nepovedlo získat I. nebo II. třídu (nebo o ni neusilovali). Mohou být i charakteru oblastního, propagačního atd.

 1. Závody I. a II. třídy mohou být jen na sněhu , závody na suchu jsou vždy zařazeny do III.třídy, kromě závodů na suchu vyhlášených jako M-ČR.

 

 

VIII.
Uznané závodní disciplíny(v ZŘ třídy) a jejich kategorie

Disciplíny(třídy)

Kategorie

 

 

Na suchu – sprint

 

Nome style-spřežení

 

Tým do osmi psů

A, A1, A2 s osmi až pěti psy

Tým do čtyř psů

C, C1, C2 se čtyřmi až dvěma psy

Individual style

 

Cani-cross

CCM, CCŽ s 1 psem

Bikejoring 1

Bkj1M, Bkj1Ž s 1 psem

Scooter

Sc1, Sc2

 

 

Na suchu – mid

 

Nome style-spřežení

 

Tým neomezený

MU, MU1

Tým do šesti psů

MB, MB1, MB2

Individual style

 

Bikejoring 1

MBkj1 s 1 psem

Scooter

MSc2 s 1-2 psy

 

 

Na sněhu - sprint

 

Nome style-spřežení

 

Tým neomezený

U, U1

Tým do osmi psů

A, A1

Tým do šesti psů

B, B1, B2

Tým do čtyř psů

C, C1, C2

Nordic style(Ns)-s běžkami

 

Nordic style

NsM, NsŽ

...Kombinace P1+Skj1

CombiM, CombiŽ

...Skijoring 1

Skj1M, Skj1Ž

...Skijoring 2

Skj2M, Skj2Ž

Průběh Ns při jedné akci
Skj 1 závod na 2 kola
Skj 2 závod na 2 kola
Combi závod na 2 kola
Tento průběh je závazný pro závody I. třídy (seriál MR). Na závodech nižších tříd volí způsob organizace průběhu NS pořadatel; zvolený způsob musí pořadatel oznámit v propozicích závodu.

 

 

Na sněhu – mid

 

Nome style-spřežení

 

Tým neomezený

MU, MU1

Tým do šesti psů

MB, MB1, MB2

Nordic style-s běžkami

 

Pulka

MP s 1-4 psy

Skijoring 2

MSkj2 s 1-2 psy

 

 

Na sněhu – long (se zátěží)

 

Nome style-spřežení

 

Tým neomezený

LU, LU1

Tým do osmi

LA1

Tým do čtyř

LC1

Nordic style-s běžkami

 

Pulka

LP s 1-4 psy

Kategorie
Závody jsou organizovány ve vypsaných disciplínách a některé disciplíny se dělí do kategorií z důvodu různé výkonnosti(kubatury) plemen severských psů dle FCI. Proto existují tři skupiny kategorií.

Kategorie

a)  otevřené - pro všechna plemena bez rozdílu. Některé kategorie otevřené se dělí na muže a ženy

b)  uzavřené pro Sibiřské husky. U1, A1, B1, C1, MU1, MB1, LU1,

c)  uzavřené pro ostatní severská plemena dle FCI(AM, G, S). A2,B2,C2, MB2

Pořadatel může v rámci závodu otevřít tzv. turistickou kategorii pro příchozí, která nemusí být organizována podle SŘ a u níž se neprovádí vyhlašování vítězů, jezdci této kategorie nesmějí překážet ostatním závodníkům.

 

 

IX.
Délky tratí

Pro každou disciplínu (podle počtu psů) a typ závodu existují určená rozmezí délky tratí. Podle postupu sezóny jsou doporučovány délky tratě nejprve kratší a později delší až do limitu každé disciplíny . Tento bod zpřesňuje kapitolu 7 ZŘ.

 1. Délky tratí pro sprintové závody na suchu:

Disciplíny

Vzdálenosti

Disciplíny

Vzdálenosti

8 psů

5 - 8 km

Scooter

5 - 8 km

4 psi

5 - 8 km

Bikejoring

5 - 8 km

Canicross

1,5 - 8 km

 

 

 1. Pro závody na suchu je stanoven teplotní limit. Organizace závodu musí probíhat tak, aby v průběhu závodu teplota vzduchu nepřesahovala 15°C měřeno 30cm nad zemí nebo musí být provedena opatření, aby se zabránilo přehřívání psů.
 2. Délky tratí pro sprintové závody na sněhu:

Disciplíny (třídy)

Vzdálenosti

Disciplíny

Vzdálenosti

Unlimited

25 km

 

 

8 psů

16 km

Skj se 2 psy

16 km

6 psů

12 km

Skj s 1 psem

12 km

4 psi

8 km

Combi

1den 2x8 km

 1. Je důležité dodržovat délky tratí pro jednotlivé disciplíny. Není dovoleno pořádat dvě různé disciplíny s různými délkami tratí na jedné trati. Je-li k dispozici pouze jedna trať není možno disciplínu s delší tratí vypsat.
  Při nepříznivých podmínkách je možno změnit délku trati, zkrátit trať max. o 20%., prodloužit o 10%.
  Např.
  Tratě Skj1 a Skj2 nesmí být stejné(stejně dlouhé), pokud pořadatel není schopen zajistit dvě různé tratě, pro Skj2 delší trať, pak Skj2 nemůže vypsat nebo naopak.
  Tratě třídy 6 a třídy 8 nesmí být stejné(stejně dlouhé), pokud pořadatel není schopen zajistit dvě tratě, pro třídu 8 delší trať, pak třídu 8 nemůže vypsat nebo naopak.
  Z důvodu, že zatím není nikde homologována trať v délce 25 km pro třídu U bude v následující sezóně vypsáno MR v U a U1 jako jednorázový závod v místě určeném v TK.
 2. Délka tratí pro midové závody :
  na suchu – jednotná trať 15 – 25 km je povinný servisní bod mezi 40 a 50% délky trati
  na sněhu – jednotná trať 35 km a více bez zátěže s povinnou výbavou určenou pořadatelem
 3. Délka tratí pro longové závody :
  pouze na sněhu – 45km a více s povinnou výbavou, případně se zátěží určenou pořadatelem. Povinná výbava určená pořadatelem nesmí přesáhnout maximální váhu 8 kg na psa.
 4. Atypické závody nesmí svou náročností ohrozit zdraví psů.
 5. Při nepříznivých povětrnostních podmínkách je možno zkrátit trať midových a longových závodů max. o 20%. Délka trati jednoho kola nebo etapy nesmí klesnout pod 30 km. Pokud dosáhne 1 kolo, nebo etapa v jakémkoliv závodě vzdálenost větší než 50 km musí pořadatel zřídit minimálně jeden kontrolní bod, který je doporučen umístit ve druhé polovině trati, mezi 50- 65% délky trati.

 

 

X.
Zpřesnění, doplnění formulací v ZŘ.

a) Vyhlašování výsledků na závodech a závodní kategorie

 1. V platném závodním řádu je ustanovení v odstavci 2.1.6. o průběhu a hodnocení závodů. (viz přesné znění)


2.1.6. Hodnocení

a)  Závody probíhají a jsou hodnoceny ve všech třídách(disciplínách) bez rozdílu plemen psů.

b)  V pravomoci pořadatele je vyhlásit mimo absolutní pořadí i hodnocení spřežení podle plemen a to v případě, kdy se v dané třídě účastní závodu nejméně 5 spřežení daného plemene.

 1. Každoročně schvalujeme změkčující formuli, jejíž schválení je podmíněno konsensuální shodou na změkčujícím znění formule a dalších ustanovení s ní souvisejících, jinak platí znění ZŘ.
 2. Organizace závodů probíhá podle ZŘ a ustanovení tohoto SŘ. Pořadatel je povinen otevřít všechny kategorie každé disciplíny , kterou v propozicích vypsal pokud se do kategorie přihlásil alespoň jeden závodník. V závodě M-ČR je pořadatel povinen vypsat v propozicích všechny kategorie každé disciplíny dle příslušného typu a druhu závodu a délky trati.
 3. Vyhlašování na všech závodech probíhá tak, že pořadatel závodu může vyhlásit pořadí a vítěze ve všech kategoriích bez ohledu na počet hodnocených závodníků a jejich výkonnost.
 4. Pokud pořadatel nezvolí variantu vyhlašování uvedenou pod bodem 4.musí pokračovat následovně

a)  Pořadatel musí vyhlásit vítěze ve všech kategoriích ve kterých odstartovalo alespoň pět závodníků a zároveň závod dokončili a byli hodnoceni alespoň tři závodníci, bez ohledu na výkonnost.

b)  Pořadatel musí vyhlásit výsledky každé kategorie, ve které odstartovalo méně než pět RZT a dokončilo méně než tři RZT jsou-li splněny tyto podmínky: První místo v případě, že první RZT dosáhl alespoň rychlosti I.SVT. Druhé místo za prvním RZT v případě, že druhý RZT dosáhl alespoň rychlosti nutné pro II.SVT. Třetí místo za prvním a druhým RZT v případě, že třetí RZT dosáhl alespoň rychlosti nutné pro III.SVT. Pokud první RZT nedosáhl rychlosti I.SVT, kategorie se nemusí vyhlásit. . Pokud první RZT dosáhl rychlosti I.SVT a druhý nedosáhl rychlosti II.SVT je druhý RZT vyhlášen jako čtvrtý a třetí RZT obdobně.

c)  Vyhlašování vítězů v disciplínách Ns na závodech SMR(seriálu MR). Pořadatel se rozhodne pro jednu ze dvou možností nebo pro jejich kombinaci. Za prvé - Každá disciplína může mít samostatné(tzv. malé) vyhlašování po jednodenním závodu. Za druhé - Může být vyhlašování závodu jako celku(tzv. velké vyhlašování) tj. součet výsledku prvního dne Combi a druhého dne Skj1, případně Skj2. Nebo to může být také obojí, malé i velké vyhlašování. Některé závody mohou být plánovaně jednodenní.

Pokud pořadatel použije k vyhlášení výsledků způsobu dle bodu 5 musí vhodnou cestou informovat soutěžící o způsobu vyhlášení který použije a to v propozicích

b)  Zpřesnění nebo doplnění formulací dalších ustanovení v ZŘ:
Čl.2.1.3.c) - pes startující v závodě nesmí vynechat jedno kolo, pokud se tak stane nesmí nastoupit v žádném z následujících kol
Čl.2.1.4. – Závodní třídy - Jsou zavedeny nové disciplíny (třídy)
Kombinace(P1+Skj1) a její označení je CombiM a CombiŽ.
Kombinace je závod, který se jede dvoukolově na trati pro třídu C(8km). Skládá ze dvou disciplín Pulka s jedním psem na 8km a Skj s jedním psem na 8km, ale povinně to musí být stejný pes. Pulka1 se startuje jako první disciplína v závodě. Start Skj1 je dobré organizovat jako průběžný po průjezdu cílem pulky, nebo Gundesenovou metodou, ovšem je nutno nezanedbat ani řádné měření času jako při intervalové metodě.
Všechny lyžařské disciplíny jsou ve sprintu zahrnuty do skupiny Nordic style - Ns.
Scooter – jeden (Sc1), nebo jeden až dva psi (Sc2) táhnoucí jezdce na jednostopém dvoukolovém vozidle bez mechanického pohonu (koloběžka, jízdní kolo bez řetězu) s přiměřeným brzdovým systémem..
Canicross – jeden pes pevně spojený a doprovázený běžcem.
 
Minimální počet psů startujících v prvním kole:

 • ve sprintu je: tř.4 – dva psi, tř.6 – pět psů, tř.8 – sedm psů, tř.Unlimited – devět psů
 • v midu je: tř.6 – tři psi, tř.Unlimited – sedm psů
 • ZT startující v dané kategorii nemůže dokončit závod s méně než minimálním počtem psů té dané kategorie.
 • longu je: tř.4 – tři psi, tř. 8 – pět psů a tř.Unlimited – sedm psů.
 • V longu nesmí klesnout počet psů pod 70% počtu psů zapřažených na startu prvního kola(to znamená – v průběhu závodu může jezdec odebrat max. třetinu psů z počtu, který postavil na start prvního kola), jinak následuje diskvalifikace.

Čl. 4. 3. d) -Nikdo nesmí dělat žádnému spřežení úmyslně vodiče. Jezdec ani pomocník nesmí dělat svému spřežení vodiče například tím, že by před ním jel, šel nebo běžel, s výjimkou prošlapávání trati. Jakákoliv činnost pomocníka nebo jiného člověka sloužící jako lákání psů k rychlejšímu projetí určitého úseku trati nebo cíle je chování, které má charakter dělání vodiče a je zakázána. (např.volání na psy v cíli,…) Podpora psů táhnutím je zakázána s výjimkou předcházení kolizním situacím při předjíždění, případně navádění do odbočky.

 

 

XI.
Účast na závodech a v soutěžích

 1. Každý jezdec týmu, který se přihlásí k účasti na závodě I. nebo II. třídy, musí vlastnit platnou licenci SSPS, kterou je pořadatel povinen při presentaci k závodu kontrolovat. Tato povinnost jezdce se nevztahuje na zahraniční účastníky soutěží pořádaných na našem území, kteří prokáží průkazem-licencí příslušnost k národnímu musherskému klubu příslušného státu .
 2. Každý tým, který se přihlásí k účasti na závodě I., II., nebo III. třídy a chce být uváděn ve výkonnostních žebříčcích musí mít také RZT pro danou sezónu.
 3. Každý RZT, který se přihlásí k účasti na závodě v některé z uzavřených kategorií musí vlastnit Racepassporty všech psů, kteří jsou součástí týmu. Toto pravidlo platí i pro zahraniční účastníky, u nich se uznává Racepassport vydaný podle předpisů FISTC.
 4. Pořadatel sprintového závodu je povinen organizačně upravit starty tak, aby umožnil účast minimálně dvěma závodním týmům se stejným jezdcem v jedné kategorii tak, aby jejich výsledek byl plnohodnotný. Pokud to nedovoluje charakter závodu (hromadný start, stíhací závod, jiné místo startu a cíle atd.) je pořadatel povinen na tuto skutečnost upozornit v propozicích.
 5. Pořadatel každého jednotlivého závodu má právo v propozicích stanovit maximální počet startujících závodníků. Pokud počet přihlášek přesáhne tuto hranici, má pořadatel povinnost upřednostnit jezdce v následujícím pořadí :

a)  vítěze MR předchozí sezóny

b)  závodníky s vyšší sportovní výkonnostní třídou

c)   závodníky, s vyšším počtem bodů v žebříčku

d)  závodníky, kteří se přihlásili dříve

e)   u závodníků, kteří nejsou z ČR a řádně se v termínu přihlásili, pořadatel s přihlédnutím k jejich výkonnosti zhodnotí, zda pro naše závodníky znamenají srovnání s mezinárodní špičkou. Pokud ano, může je připustit k závodu na úkor závodníků z ČR bez SVT, případně se získanou III.SVT

 

 

XII.
Povinnosti a odpovědnost soutěžícího/závodníka

Soutěžící/závodník (jezdec a jeho pomocný tým) je povinen mimo jiné:

 1. Dodržovat Soutěžní a Závodní Řád a zvláště jeho následující ustanovení.
 2. Na závodech I. a II. třídy vlastnit Licenci=mít přiděleno DID.
 3. Na závodech započítávaných do sezónních soutěží mít registrované týmy=mít přidělena RZT.
 4. Řádně se přihlásit.
 5. Při presentaci uvést svůj klub, svoje DID a čísla všech svých přihlášených RZT a kontrolovat jejich správné uvedení v presenčních i ve výsledkových listinách.
 6. Při presentaci odevzdat pořadateli identifikační formulář(IdF) pro každý přihlášený RZT.
 7. Při presentaci odevzdat očkovací průkazy nebo Europasy svých psů.
 8. Při presentaci odevzdat Racepassy, pokud se hlásí do některé uzavřené kategorie.
 9. Hlásit porušení pravidel, kterého byl svědkem - zvláště agresivitu psů a hrubé zacházení se psy.
 10. Při povolené změně počtu psů uvedených na IdF hlásit tuto změnu nejpozději 15 min. před startem následujícího kola.
 11. Respektovat pokyny pořadatele, nejsou-li v rozporu se SŘ a ZŘ.
 12. Řádně a ohleduplně zacházet se psy a dbát na řádné zacházení se psy i u svého pomocného týmu.
 13. Dbát na průběžný úklid odpadků a trusu při venčení psů.
 14. Dodržovat noční klid s ohledem na lokalitu pořádaných závodů.
 15. Vybrat (a zajistit si ) místo svého stake-outu a stanoviště automobilu v prostoru úvaziště psů vzhledem k velikosti spřežení. Závodník musí brát ohled i na ostatní závodníky a nesmí svým stake-outem blokovat ostatním účastníkům volný příjezd, prostor startu ani cíle.
  Prokázaná porušení, která vedou k okolnostem narušujícím hladký průběh závodu mohou vést k diskvalifikaci závodníka nebo k udělení důtky.

 

 

XIII.
Zabezpečení závodu - povinnosti pořadatele

A) Příprava závodu

 1. Pořadatel musí získat povolení k pořádání závodu a ohlásit závod na příslušných úřadech a institucích, případně u subjektů, které mají vztah k lokalitě, kde se závod pořádá. Jsou to především orgán státní veterinární správy, obecní úřad a vlastník pozemku. Dle specifiky lokality i další (ochrana ŽP…). Dále je vhodné podat informaci o konání závodu nejbližší lékařské službě.
 2. Přihlášení závodu to termínového kalendáře SSPS Přihlášku závodu podává organizátor závodu pověřenému administrátorovi do termínu určeného tímto SŘ(viz Termínový kalendář SSPS) písemně nebo elektronicky prostřednictvím "Žádosti o zařazení závodu do TK" na www.mushing.cz.. Žádost o zařazení závodu do TK jsou kompletní propozice. Pokud pořadatel závodu žádá o zařazení do seriálu MR součástí této žádosti musí být plánek tratí(stačí v turistické mapě) a podrobný plánek přesného umístění prostoru stake-outu, startu a cíle. Trať a prostor stake-outu, startu a cíle podléhá Homologaci-technickému posouzení a schválení STK. Po homologaci se umístění stake-outu, startu a cíle nesmí měnit, aby bylo zachováno zařazení závodu(platí pro sprint). Vedení trati se může v závislosti na sněhových podmínkách částečně změnit, ale nesmějí být porušena ostatní ustanovení tohoto SŘ a ZŘ.
 3. Podmínky technického uspořádání jsou stanoveny Závodním řádem. Pořadatel závodu MR musí dodržet umístění prostoru stake-outu, startu a cíle podle homologace.
 4. Technické zabezpečení trati
  Trať pro splnění kriterií závodu MR musí být bezpečná, s dostatečným množstvím sněhu umožňujícím zakotvení a bezpečné dojití mushera k čelu spřežení, musí odpovídat alespoň ze 70% homologované trati. Při závodě MR musí být trať zřetelně vyznačena alespoň terči nejpozději ve 12,00hod den před startem prvního kola. Závodníkům, kteří projeví zájem musí být umožněna prohlídka na lyžích i se psem(se psy). Platí pro sprint. Trať musí být upravena odpovídajícím způsobem pro daný typ a třídu závodu. Pořadatel musí vždy dbát na maximální bezpečnost jezdců a psů. Na saňových závodech I. a II. třídy musí být zaručena souvislá sněhová vrstva po celé délce trati, upravená odpovídající technikou (rolba, skůtr) a to v dostatečné vrstvě umožňující bezpečné zakotvení. Směrový profil trati je nutné volit s ohledem na bezpečné projetí nejrychlejších, ale i největších spřežení, která se budou závodu účastnit (poloměr zatáček). Při stanovení výškového profilu trati je vhodné se vyhnout extrémně prudkým úsekům jak ve stoupání tak ve sjezdech. Šířka tratě - musí být taková, aby pomalejší závodník mohl umožnit rychlejšímu bezpečné předjetí
 5. Propozice závodu musí být sestaveny v souladu s platnými řády a musí obsahovat datum a místo konání závodu, druh a typ závodu, vypsané kategorie, délky tratí, startovné, uzávěrku přihlášek, kontaktní adresu, čas prezentace a schůzky musherů, časy startu 1. a 2. kola, omezený počet startujících (je-li), druh vyhodnocení(způsob vyhlašování). Tyto údaje musí pořadatel znát už v době podávání přihlášky závodu do termínového kalendáře. Dále musí být v propozicích uvedeny možnosti ubytování a stravování. Další údaje záleží na pořadateli.
 6. Uzávěrka přihlášek závodníků k závodu a startovné

a)  Uzávěrka přihlášek je u závodu I.třídy 14 dnů před datem konání závodu, u ostatních závodů ji stanoví pořadatel v propozicích.

b)  Přihláška musí být řádně vyplněna ve všech bodech.

c)  Startovné si stanoví pořadatel, na závodech seriálu MR sprint a mid do 500,-Kč, Long do 800,-Kč na ostatních závodech dle svého uvážení.

d)  Pokud to pořadatel požaduje, musí být přihláška doložena dokladem o zaplacení startovného.

e)  Závodník má nárok na navrácení zaplaceného startovného, pokud se odhlásí nejpozději 7 dnů před konáním závodu, nebo pokud jeho přihlášku pořadatel nepřijal.

f)   V případě odvolání závodu, (pro neregulérnost podmínek nebo z důvodu vyšší moci) má závodník také nárok na vrácení startovného.

g)  Pořadatel je oprávněn (pokud to nebude odporovat jiným ustanovením tohoto SŘ) požadovat dvojnásobné startovné u závodníků, kteří :

 • se přihlásí po uzávěrce
 • neuhradí startovné do pořadatelem požadovaného termínu
 • nemají musherskou licenci (pokud tyto k závodu přijme)
 • nejsou členy klubu registrovaného v SSPS

h)  Nepřijatého závodníka je povinen pořadatel informovat nejpozději 7 dnů před konáním závodu.

 

B) Průběh závodu

 1. Funkcionáři závodů

a)  Technický delegát - dohlíží na regulérnost závodu, na dodržování ZŘ a SŘ

b)  Ředitel závodu - je zodpovědný za celý průběh závodu

c)  Hlavní rozhodčí - je zodpovědný za všechny rozhodčí na trati, především za startéry, časomíru a dojezd v cíli, kontroly.

d)  Traťový komisař - zodpovědný za přípravu tratí, značení nebezpečných míst, kontroly na trati

e)  Veterinář - provádí veterinární prohlídky před startem, kontroluje zdravotní stav psů, provádí identifikaci.

f)   Na závodech III.třídy se mohou všechny funkce kromě funkce veterináře spojovat.

 

 1. Organizační zabezpečení :
  Pořadatel závodu je při závodě povinen:

a)  Zabezpečit dodržování závodního a soutěžního řádu a dodržování podmínek ochrany zvířat, přísné posuzování projevů porušování pravidel, především napadání psů při závodě na trati i v ostatních prostorách závodu

b)  Důsledně se zabývat každým hlášením o porušení pravidel.

c)  Zajistit aby všichni funkcionáři závodu (mimo veterináře) měli licenci závodníka

d)  Zajistit dostatečný počet rozhodčích pro daný druh závodu /časomíra, kontroly, startér, atd../, kteří budou mít odpovídající zkušenosti /kvalifikaci/.

e)  Zajistit dvojí časomíru /hlavní a záložní/. Velké startovací hodiny. Min.prům.25 cm nebo 10cm digi.

f)   Při presentaci zaznamenat klub, DID jezdce a RZT každého presentujícího se týmu

g)  Při presentaci vyžadovat odevzdání řádně vyplněného identifikačního formuláře pro každý přihlášený RZT.

h)  Při presentaci vybrat očkovací průkazy nebo Europasy všech psů.

i)   Při presentaci vybrat Racepassy psů u RZT, které se hlásí do uzavřených kategorií.

j)   Organizaci startů rozvrhnout tak, aby závod měl spád a byl zajímavý, aby se stále něco dělo.

k)  Je povinen v závodech MR a seriálu MR zajistit po dojezdu každého kola namátkovou kontrolu totožnosti psů podle id. formulářů. Pokud pes nemá zřetelně čitelné tetování nebo čipy dle normy ISO nebo majitel l) L) l)        neposkytne prostředek nezbytně nutný ke čtení čipu, který nevyhovuje normě ISO bude po dojezdu kola pro identifikaci označen.

m) Veterinární dohled realizovat dle požadavku Okresní veterinární správy a dále zabezpečit v rozsahu:

Na závodech I. třídy veterinární přejímku psů a dohled veterinárního lékaře po celou dobu soutěže a s kontrolou psů po každém dojezdu kola.

a)  Na závodech II.třídy veterinární přejímku psů s kontrolou psů veterinárním pracovníkem po každém dojezdu kola. V ostatní době minimálně dosah veterinárního lékaře na telefonu.

b)  Na závodech III.třídy musí být provedená vždy přejímka psů veterinárním lékařem. Ostatní záleží na domluvě organizátora a veterinární správy. V případě, že v průběhu závodu (u všech typů závodů) přesáhne teplota okolního vzduchu 15°C (měřeno 30 cm nad zemí), přeruší pořadatel závod s možností odvolání anebo přesunutí do odpoledních a nebo večerních hodin nebo provede opatření proti přehřívání psů.

c)  Znát informaci o nejbližší lékařské službě.

d)  Zpracování veškerých údajů (startovní listiny, nasazování, losování, jednotlivá kola atd.) provádět na některém ze schválených PC programů - na závodech I. a II. třídy. Na závodech III.třídy zajistit alespoň odeslání výsledků v souboru a formátu předepsaném STK. Program na zpracování dvoukolových závodů je na https://archiv.mushing.cz

e)  Zpracovat výsledkovou listinu, která musí obsahovat tyto údaje:

f)   Místo konání, datum, název pořadatele, druh a typ závodu

g)  Kategorii, délku trati

h)  Pořadí, startovní číslo, DID, příjmení a jméno, číslo klubu, reg.č.závodního týmu, čas všech kol samostatně, čas celkem, odstup, průměrnou rychlost, body,

i)   Zajistit odeslání výsledkové listiny i s uvedenými sankcemi a zprávy o závodu na adresu pověřeného administrátora. Dále zajistit zaslání výsledků v elektronické podobě do 3 dnů po závodě na kontakt@mushing.cz, aby bylo možno provádět průběžné zařazování do výkonnostního žebříčku.

j)   Na závodech III. třídy a typu Long nemusí být zajištěna úprava tratí po celé délce, je však třeba na tyto okolnosti upozornit soutěžící v propozicích.

k)  V případě nenadálých povětrnostních změn /úbytek sněhu, snížení kvality závodu/ a dalších důsledků snižujících úroveň závodu anebo bezpečnost jezdců a spřežení, je pořadatel povinen informovat ihned všechny účastníky závodu a technického delegáta.

 

 1. Podmínky pro uznání závodu ve třídě

a)  Závod bude považován za regulérní, pokud splní všechny předepsané podmínky dané pro jednotlivou třídu a typ závodu.

b)  Pokud nebudou splněny podmínky dané pro jednotlivou třídu a typ závodu závod je přeřazen do nižší třídy, pokud STK nerozhodne jinak.

 

 

XIV.
Činnost TD

Je vymezena samostatným formulářem.

 

 

 

XV.
Hlášení o porušení pravidel, řešení protestů a sankce

 1. Hlášení o porušení pravidel účastníky závodu, řešení protestů a udělování sankcí řeší Závodní řád v kap.12 Disciplinární pravidla.
 2. Za každý přestupek proti řádům je nutno udělit napomenutí-důtku nebo provést diskvalifikaci, podle závažnosti porušení řádu.
 3. Udělené sankce (důtky a diskvalifikace) musí být vždy vyznačeny ve výsledkové listině. Pokud pravidla poruší pořadatel závodu uvede to člen STK nebo TD ve své zprávě a navrhne snížení dotace pořadateli závodu.
 4. Hlášení o porušení pravidel se týká chování závodních týmů v území závodu po celou dobu závodu a postupu účastníků závodu v rozporu s řády.
 5. Protest je stížnost účastníka závodu na postup pořadatele nebo rozporování hlášení o porušení pravidel, které se dotyčného jezdce dotýká.
 6. Je zakázáno vybírat poplatek za hlášení o porušení pravidel nebo za protest.
 7. Zvláštní důraz je třeba věnovat dodržování bodu 4.2.c.ZŘ – Jezdec ani jeho spřežení nesmí překážet spřežením jiným. Pojem překážet je velmi široký a znamená to, že jezdec, jeho spřežení ani žádný pes ze spřežení nesmí žádným způsobem ovlivnit sportovní výkon jiného spřežení. V nejhrubší formě je to omezení spřežení tím, že se psi jednoho spřežení rozběhnou ke psům jiného spřežení nebo je dokonce napadnou formou vrčení nebo dokonce fyzického kontaktu-kousnutí.
  Nepřijatelnost této formy překážení je nutno opakovaně zdůrazňovat, protože se objevují informace o opakovaných případech napadení na trati, které nejsou nijak řešeny. To je postup naprosto nepřijatelný jak ze strany nezodpovědných musherů a jejich nevycvičených psů, tak ze strany nedůsledných pořadatelů.
 • Diskvalifikace je nutná v těchto případech:
  • odmítnutí poskytnutí vzorků na dopingovou kontrolu
  • opakované opoždění na start
  • přijetí jiné než povolené pomoci na trati
  • když ŘZ rozhodne, že musher, handler nebo pes poškodil dobré jméno sportu
  • když musher nebo handler ublížil psovi
  • když veterinář diagnostikuje chorobu

 

 

XVI.
Mezinárodní závody

 1. Mezinárodní závody (mimo ME,MS,OH) - Na tyto závody se může přihlásit samostatně každý závodník, který má platnou licenci mushera. Závodník musí dbát na to, aby se včas přihlásil a zaplatil startovné. Závodník se musí seznámit s pravidly, podle kterých se závod pořádá. Závodník musí dbát na to, aby svým chováním nebo neznalostí nepoškozoval dobré jméno sportu psích spřežení ani dobré jméno musherů ČR.
 2. Závody ME, MS, OH

a)  K účasti na závodech typu ME, MS, OH je třeba se přihlásit u STK, přihlásit se může každý RZT.

b)  Přihlášky na tyto typy závodů je oprávněn posílat pouze svaz, RZT na přihlášku budou vybráni na základě nominace.

c)   Nominaci závodníků na ME, MS, OH je oprávněna provádět pouze příslušná sekce STK (čistokrevná-otevřená). Sekce STK si pro nominaci může stanovit vlastní nominační kriteria.
Úhrady nákladů spojené s účastí a příspěvky zúčastněným závodníkům řeší směrnice pro přidělování dotací.